Valstybės tarnyba

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas yra pagrindinis valstybės tarnybą reglamentuojantis teisės aktas, kuris nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus.

Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma.

Valstybės tarnybos bendrasis valdymas pavestas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vidaus reikalų ministrui.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, kurios vienas iš veiklos tikslų yra valstybės politikos valstybės tarnybos srityje formavimas, organizavimas, koordinavimas ir jos įgyvendinimo kontroliavimas:

  • rengiami įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės tarnyba, projektai;
  • analizuojama Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių patirtis ir rengiami pasiūlymai dėl gerosios patirties valstybės tarnybos srityje panaudojimo;
  • rengiami pasiūlymai dėl vientisos valstybės tarnybos personalo valdymo ir valstybės tarnautojų karjeros planavimo sistemos;
  • koordinuojama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolė;
  • sprendžiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo problemos.

Šioms funkcijoms atlikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  Viešojo valdymo politikos departamente 2009 m. buvo įsteigtas Valstybės tarnybos politikos skyrius.

Pagrindinės valstybės tarnybos plėtotės ir reformų kryptys numatomos įvairiuose strateginiuose dokumentuose, iš kurių svarbiausi:

Daugiau apie valstybės tarnybą ir valstybės tarnybos politikos įgyvendinimą skaitykite: www.vtd.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23