Savivaldybių veikla įgyvendinant Nacionalinę nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programą

Įgyvendinant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos nuostatas, 2007–2009 m. aktyviai dalyvavo savivaldybės. Joms buvo pasiūlyta vykdyti keturias minėtos programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones:

2 priemonę „Siekiant spręsti nepilnamečių buvimo viešosiose vietose naktį problemą, per žiniasklaidą ar kitais būdais (mokyklose, per masinius renginius ir panašiai) teikti gyventojams informaciją apie galimą žalą ir pavojus vaikams, informaciją apie vaikų, tėvų, kitų už vaikų gerovę atsakingų asmenų teises ir pareigas, kurias nustato teisės aktai, atsakomybę už jų nevykdymą“;

14 priemonę „Teikti pagal gyvenamąją vietą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, būtinas socialines paslaugas“;

34 priemonę „Prireikus organizuoti veiksmingesnę nusikaltimų prevenciją ir kontrolę, sudaryti kolegialias nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institucijas (komisijas, tarybas ar kt.) apskrityse ar savivaldybėse, kuriose tokių institucijų dar nėra“;

43 priemonę „Rengti bendras nusikalstamų veikų, daromų viešosiose vietose, prevencijos programas“

Apibendrinus iš savivaldybių gautą informaciją, pažymėtina, kad savivaldybėse ir toliau nuosekliai buvo gerinamas prevencinės veiklos organizavimas. Beveik visose savivaldybėse yra sudarytos ir veikia kolegialios nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institucijos (prevencinio darbo koordinavimo grupės, prevencinės veiklos komisijos ir pan.), kuriose skirtingų sričių specialistai – teisėsaugininkai, socialiniai, vaikų teisių apsaugos darbuotojai, bendruomenių atstovai – kartu svarsto ir priima sprendimus nusikaltimų prevencijos klausimais.

2007–2009 m. beveik visos savivaldybės, bendradarbiaudamos su suinteresuotais socialiniais partneriais (teritorinėmis policijos įstaigomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, bendruomene), rengė, įgyvendino arba finansavo nusikaltimų prevencijos programas ir priemonių planus. Daug savivaldybių įvairioms programoms, susijusioms su nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, vykdyti skyrė lėšų iš savivaldybės biudžeto.

Neringos m., Panevėžio r., Raseinių r. ir Trakų r. savivaldybės nepateikė informacijos apie šių priemonių vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-05-20