Kūno kultūra ir sportas

Teisinį pagrindą kūno kultūrai ir sportui plėtoti Lietuvoje sudaro nacionaliniai teisės aktai (Kūno kultūros ir sporto įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas ir kt.) ir Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos tarptautinės sutartys (Europos konvencija dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes, Antidopingo konvencija ir jos papildomas protokolas, Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte).Lietuvoje valstybės kūno kultūros ir sporto politiką, sveikos gyvensenos programas įgyvendina Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Kūno kultūros ir sporto departamento strateginiai tikslai:

  • plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką gyventojų laisvalaikio užimtumui ir sportui bei sveikatos stiprinimui;
  • ugdyti talentingus sportininkus deramai atstovauti Lietuvos Respublikai aukščiausio rango tarptautiniuose renginiuose;
  • remti kūno kultūrą ir sportą Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kūno kultūros ir sporto socialinė svarba vis labiau įtvirtinama ir Europos Sąjungoje (ES). 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sportas oficialiai pateko į Bendrijų kompetencijos sritį. Sutartis numato, kad ES savo veiksmais sieks plėtoti europinę pakraipą sporto srityje skatinant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose ir už sportą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą, taip pat saugant sportininkų, ypač pačių jauniausių, fizinį ir moralinį integralumą.

2007 m. liepos 11 d. ES Komisija patvirtino Baltąją knygą dėl sporto. Šis dokumentas kūno kultūrą ir sportą pripažįsta kaip vis didesnę reikšmę įgaunantį socialinį ir ekonominį reiškinį, labai padedantį siekti ES strateginių solidarumo ir gerovės tikslų.

Pagrindiniai Baltosios knygos dėl sporto tikslai:

  • stiprinti visuomenės sveikatą skatinant didesnį fizinį aktyvumą;
  • stiprinti sporto vaidmenį švietimo ir mokymo srityje;
  • panaudoti sporto galimybes siekiant socialinio įtraukimo, integracijos ir lygių galimybių;
  • užtikrinti viešąjį sporto finansavimą ir kt.

Daugiau informacijos apie kūno kultūrą ir sportą galima rasti: www.kksd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23