Elektroninės informacijos sauga

Elektroninė informacija – informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys, dokumentai ir informacija.

Elektroninės informacijos sauga – elektroninės informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo užtikrinimas.

Elektroninės informacijos saugos politika – pagrindiniai elektroninės informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principai, reikalavimai, į kuriuos atsižvelgiant turi būti derinami valstybės registro, žinybinio registro, valstybės informacinės sistemos ir kitos informacinės sistemos veiklos ir naudojimo procesai, procedūros ir rengiami juos reglamentuojantys dokumentai.

Valstybės informaciniai ištekliai –  informacijos, kurią valdo institucijos, atlikdamos teisės aktų nustatytas funkcijas, apdorojamos informacinių technologijų priemonėmis, ir ją apdorojančių informacinių technologijų priemonių visuma.

Tvarkant valstybės informacinius išteklius, privaloma įgyvendinti saugos priemones, skirtas užtikrinti duomenų ir informacijos tikslumą ir apsaugoti juos ir registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kitokio panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Vidaus reikalų ministerija, formuodama valstybės politiką elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) srityje:

  • organizuoja informacinių technologijų priemonių valdymo ir saugos vertinimą;
  • renka ir analizuoja informaciją apie institucijų valdomų valstybės informacinių išteklių saugą ir tam naudojamas lėšas, teikia Vyriausybei ir institucijoms pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių saugos ir lėšų valstybės informacinių išteklių saugai poreikio ir efektyvesnio jų naudojimo;
  • rengia informacijos saugos reikalavimus, saugos dokumentų turinio gaires;
  • atlieka saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;
  • derina su valstybės informacinių sistemų, registro duomenų ir registro informacijos sauga susijusių teisės aktų, saugos dokumentų projektus;
  • derina valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatų projektų nuostatas, susijusias su duomenų ir informacijos sauga;
  • konsultuoja valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojus, valstybės informacinių sistemų ir registrų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių išteklių saugos klausimais;
  • nustato informacijos svarbos įvertinimo, valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose apdorojamos informacijos svarbą kriterijus ir jų priskyrimo atitinkamai kategorijai tvarką;
  • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcija.

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23