Vidaus reikalų ministerijos kolegijos darbo reglamentas

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2011 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1V-19

Vidaus reikalų ministerijos kolegijos darbo reglamentas 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Vidaus reikalų ministerijos kolegijos darbo reglamentas nustato Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) kolegijos (toliau – kolegija) funkcijas ir darbo organizavimo tvarką.
 2. Kolegija svarsto vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus, ministerijos metinius veiklos planus, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2001, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų metines veiklos ataskaitas, kitus vidaus reikalų ministro (toliau – kolegijos pirmininkas) teikiamus svarstyti klausimus. 

II. Kolegijos darbo organizavimas

 1. Kolegijos darbo forma – kolegijos posėdžiai, kurie rengiami  kolegijos pirmininko iniciatyva.
 2. Kolegijos posėdžiams vadovauja kolegijos pirmininkas arba jam pavedus – kitas kolegijos narys.
 3. Kolegijos posėdžius organizuoja ministerijos Bendrasis departamentas, kurio Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius vykdo kolegijos sekretoriato funkcijas (toliau – kolegijos sekretoriatas).
 4. Į kolegijos posėdžius gali būti kviečiami valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų atstovai (toliau – kviestieji asmenys).
 5. Ministrų susitarimu gali būti šaukiamas bendras kelių ministerijų kolegijų posėdis.
 6. Kolegijos sekretoriatas, atsižvelgdamas į kolegijos pirmininko, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio siūlymus, rengia artimiausio kolegijos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikia jį tvirtinti kolegijos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki kolegijos posėdžio dienos.
 7. Patvirtinta kolegijos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 9 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos pateikiama ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų  ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių  įstaigų vadovams ir kviestiesiems asmenims.
 8. Kolegijos darbotvarkėje numatytu svarstyti klausimu kolegijos posėdžio medžiagą ir kolegijos posėdyje svarstytino klausimo sprendimo projektą rengia bei jų kokybę užtikrina atsakingi už tam tikrą darbotvarkės klausimą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ar vidaus reikalų ministro sudarytų darbo grupių vadovai. Parengta ir padauginta kolegijos posėdžio medžiaga ir kolegijos posėdyje svarstytino klausimo sprendimo projektas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos pateikiami kolegijos sekretoriatui raštu ir elektroniniu paštu.
 9. Kolegijos sekretoriatas gautą kolegijos posėdžio medžiagą kartu su patvirtinta kolegijos posėdžio darbotvarke įteikia kolegijos pirmininkui ir kolegijos nariams ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos. Kolegijos posėdžio medžiaga, kurioje yra Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, tvarkoma laikantis įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintų dokumentų administravimo reikalavimų.
 10. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė kolegijos narių. Negalintys dalyvauti kolegijos posėdyje kolegijos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti kolegijos sekretoriatui raštu ir elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kolegijos posėdžio dienos. Kolegijos posėdžio pirmininkas nedalyvaujančio kolegijos posėdyje kolegijos nario pareikštą nuomonę paskelbia kolegijos posėdžio metu.
 11. Kolegijos posėdyje išklausomas pranešimas kiekvienu svarstomu klausimu ir kolegijos narių nuomonė. Kolegijos posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti kolegijos posėdžio dalyviai. Pranešėjams paprastai skiriama iki 15 minučių, pasisakantiems – iki 5 minučių, paaiškinimams  – iki 2 minučių. Prireikus kolegijos posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią pasisakymų trukmę.

III. Kolegijos sprendimai 

 1. Kolegijos sprendimai priimami atviru balsavimu kolegijos posėdyje dalyvaujančių kolegijos narių paprasta balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendžiamąjį balsą turi kolegijos posėdžio pirmininkas. Kolegijos narių atskiroji nuomonė įrašoma į protokolą.
 2. Kolegijos posėdžius protokoluoja vienas iš kolegijos sekretoriato valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – kolegijos sekretorius).
 3. Pagal kolegijos posėdyje priimtus sprendimus svarstytų klausimų sprendimų projektų rengėjai juos suredaguoja ir raštu bei elektroniniu paštu per 3 darbo dienas po kolegijos posėdžio dienos pateikia kolegijos sekretoriatui. 
 4. Kolegijos posėdžio sprendimai įforminami protokole, kuris parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po kolegijos posėdžio dienos ir pasirašomas kolegijos posėdžio pirmininko ir kolegijos sekretoriaus.
 5. Kolegijos posėdžio protokolo kopiją ar išrašą iš jo per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo kolegijos sekretoriatas išsiunčia kolegijos nariams, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovams.

IV. Baigiamosios nuostatos

 1. Kolegijos sekretoriatas kolegijos posėdžio pirmininko sprendimu informaciją apie kolegijos posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus skelbia ministerijos interneto arba intraneto tinklalapyje.
 2. Kolegijos veiklos dokumentus (kolegijos posėdžių protokolai, kolegijos posėdžių medžiaga, kiti dokumentai) iki jų atidavimo į ministerijos archyvą ir ministerijos kolegijos posėdžių protokolų registrą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka tvarko ir saugo kolegijos sekretoriatas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-22