• Vadovybė
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Saulius Skvernelis
  Ieva Gervinskaitė
  Elvinas Jankevičius
  Silvija Kaulakytė
  Julius Morkūnas
  Artūras Norkevičius
  Danutė Gudaitienė
  Algirdas Stončaitis
  Tomas Beržinskas
  Vytautas Bakas
  Giedrius Cininas
  Aušra Kažukauskaitė
 • Ministerijos patarėjai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Povilas Malakauskas
  Dainius Žilinskas
 • Teisėsaugos atašė
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Geimanaitė
  Agnė Urbonaitė
 • Bendrasis departamentas
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alvydas Genys
  Elena Pašienė
  Kristina Kvedarienė

  I. Bendrosios nuostatos

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrasis departamentas (toliau – Bendrasis departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  2. Savo veikloje Bendrasis departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  3. Bendrojo departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.
  4. Bendrojo departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.
  5. Bendrasis departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

  II. Bendrojo departamento uždaviniai ir funkcijos

  1. Svarbiausi Bendrojo departamento uždaviniai:
   1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse;
   2. organizuoti asmenų priėmimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas vidaus reikalų ministrą, vidaus reikalų viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė) bei ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos vadovus ir ministerijos, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų veiklą;
   3. organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministerijos metinio veiklos plano rengimą, koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų rengimą, kontroliuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane ir ministerijos metiniame veiklos plane esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;
   4. organizuoti ministerijos vadovybės kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Ministro Pirmininko kanclerio pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus;
   5. organizuoti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vykdomų investicinių projektų stebėseną; 
   6. koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4 29) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   7. organizuoti ministerijos specialiosios literatūros, susijusios su ministerijos veikla, fondo sudarymą;
   8. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;
   9. organizuoti archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   10. organizuoti ministerijos administracijos padalinių, likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių archyvinių dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir panaudojimą;
   11.  rengti ir išduoti pažymėjimus apie tremtį ir priverstinį išvežimą į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais;
   12. organizuoti Bendrojo departamento veiklos planavimą ir priemonių vykdymo kontrolę.
  2. Bendrasis departamentas:
   1. įgyvendindamas 6.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. užtikrina dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
    2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus;
    3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    4. ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo (toliau -  departamento vadovybė) pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
    5. pagal kompetenciją pateikia ministerijai ir ministerijos vadovybei adresuotus gautus dokumentus ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms;
    6. registruoja, sistemina ir tvarko Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius, vykdydamas ministerijos ir departamento vadovybės rezoliucijas, padaugina ir išdalija juos ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms;
    7. registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, pagal ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pateiktą ir jų vadovų pasirašytą paskirstymo (išsiuntimo) rodyklę padaugina vidaus reikalų ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius ir jų patvirtintas kopijas pateikia ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – kitos institucijos), prireikus daro jų išrašus ar nuorašus;
    8. registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus;
    9. registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui adresuotus asmenų prašymus, skundus, pranešimus;
    10. informuoja ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo terminus;
    11. priima dokumentus, asmenų prašymus, skundus, pranešimus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos, išskyrus įstaigas prie ministerijos, kurios turi priimamuosius, ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms, tiesiogiai adresuotus dokumentus perduoda ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms;
    12. išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą iš ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;
    13. daugina ministerijos vadovybės, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, dokumentus ir vykdo jų kopijų apskaitą, laminuoja ir brošiūruoja dokumentus bei tvarko šių darbų apskaitą;
    14. tvarko ministerijos, ministerijos vadovybės, departamento gautų, siunčiamų dokumentų, teisės aktų ir asmenų prašymų, skundų ir pranešimų kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, pagal kompetenciją vykdo šios sistemos administravimą;
    15. rengia ministerijos ar departamento vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei apibendrintą informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklą, susijusią su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
    16. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentų ir asmenų prašymų, skundų ir pranešimų tvarkymą;
    17. tikrina ir derina ministerijos, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, rengiamų dokumentų, jų formų, dokumentų registrų, spaudų, antspaudų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams;
    18. rengia ir derina ministerijos dokumentacijos planus, ministerijos dokumentacijos planų papildymų sąrašus, ministerijos dokumentų registrų sąrašus, dokumentacijos planų suvestines, teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie rengia dokumentacijos planus;
   2. 7.2. įgyvendindamas 6.2 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. 7.2.1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą telefonu, prašymų, skundų ir pranešimų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka; planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę bei ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
    2. planuoja, koordinuoja ministerijos, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų darbą; 
    3. rengia teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarką, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarka, projektus;
    4. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   3. įgyvendindamas 6.3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. rengia vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą ir ministerijos metinį veiklos planą, vykdo jų stebėseną pagal Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279) (toliau – Strateginio planavimo metodika), reikalavimus ir kontroliuoja juose esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus; 
    2. pagal kompetenciją organizuoja vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui ir ministerijos metiniam veiklos planui rengti reikalingos informacijos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių ir informacijos apibendrinimą;
    3. koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų rengimą, kontroliuoja jų atitiktį Strateginio planavimo metodikos reikalavimams;
    4. rengia teisės aktų, reglamentuojančių strateginių planavimo dokumentų rengimą ir stebėseną, ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo kontrolės ir investicinių projektų stebėsenos tvarką, veiklos planavimo organizavimą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo; 
    5. atlieka ministerijos kolegijos sekretoriato funkcijas: organizuoja ministerijos kolegijos posėdžius, posėdžiams reikalingos informacijos rinkimą, apibendrinimą ir juos techniškai aptarnauja;
    6. atlieka ministerijos strateginio planavimo darbo grupės sekretoriato funkcijas: organizuoja ministerijos strateginio planavimo darbo grupės posėdžius, posėdžiams reikalingos informacijos rinkimą, apibendrinimą ir juos techniškai aptarnauja;
    7. rengia ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ministro Pirmininko tarnybai ir kitoms institucijoms apibendrintą informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
    8. organizuoja ministerijos metinės veiklos ataskaitai reikalingos informacijos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, informacijos apibendrinimą, ministerijos metinės veiklos ataskaitos paruošimą;
   4. įgyvendindamas 6.4 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;
    2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
   5. įgyvendindamas 6.5 punkte nurodytą uždavinį, organizuoja kontroliuojamų investicinių projektų stebėsenos viešinimą;
   6. įgyvendindamas 6.6 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
    2. rengia teisės aktų, susijusių su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo;
    3. rengia dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, projektus; 
    4. rengia vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar tokia informacija saugoma, sąrašą;
    5. rengia vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamus ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų, sąrašus; 
    6. organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimą vidaus reikalų viceministrams, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjams, vidaus reikalų ministro padėjėjui, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    7. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka vidaus reikalų viceministrų, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų ministro padėjėjo, ministerijos kanclerio, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, pagal tikrinimo metu surinktą informaciją parengia išvadas ir jas teikia Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui arba prireikus teikia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos pirmininkui siūlymus dėl visos surinktos tikrinimo medžiagos svarstymo komisijoje ir sprendimo dėl asmens tolesnio tikrinimo tikslingumo priėmimo;
    8. iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento gavęs išvadą, kad asmuo atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, paima iš vidaus reikalų viceministrų, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų ministro padėjėjo, ministerijos kanclerio, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems išduodamas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, nustatyto pavyzdžio raštiškus pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją, šiuos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, supažindina su Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybe už įslaptintos informacijos atskleidimą ar praradimą arba paimti pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją ir supažindinti su atsakomybe už įslaptintos informacijos atskleidimą ar praradimą įpareigoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriuose dirba šie valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovų paskirtus atsakingus už įslaptintos informacijos apsaugą asmenis, įformina nustatytos formos leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
    9. tvarko vidaus reikalų viceministrams, vidaus reikalų ministrui ir ministerijos patarėjams, vidaus reikalų ministro padėjėjui, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduodamų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kompiuterinės duomenų bazės duomenis;
    10. ministerijos ar departamento vadovybės pavedimu atlieka patikrinimus dėl įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
    11. registruoja priimtus ir pasirašytus įslaptintus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius bei gaunamus įslaptintus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius bei kitų institucijų įslaptintus teisės aktus, vykdo jų apskaitą ir kontrolę; registruoja, įtraukia į apskaitą ir išsiunčia ministerijos vadovybės, departamento gautus ir siunčiamus įslaptintus dokumentus;
    12. užtikrina įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos funkcijų įgyvendinimą (įvertina perkančiosios organizacijos pateiktos informacijos apie numatomą pirkimą išsamumą ir suteikia pirkimo numerį; pagal savo kompetenciją atlieka rangovų (subrangovų), ketinančių sudaryti įslaptintą sandorį su vidaus reikalų sistemos įstaiga, tikrinimą dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo; vertina rangovų (subrangovų) teritorijos ir patalpų, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar ją saugoti, fizinės apsaugos priemonių galimybes apsaugoti įslaptintą informaciją ir teikia perkančiajai organizacijai šio vertinimo išvadą; organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą rangovų (subrangovų) darbuotojams, kuriems įslaptinto sandorio vykdymo metu teks dirbti su įslaptinta informacija);
    13. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
    14. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su institucijomis-paslapčių subjektais bei užsienio valstybių, su kuriomis sudarytos ar sudaromos tarpvalstybinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, tam tikromis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
    15. pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, organizuoja seminarus įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;
    16. rengia ministerijos įslaptintos dokumentacijos planą, įslaptintos dokumentacijos plano papildymų sąrašą, įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, juos derina su ministerijos Centrine specialiąja ekspertų komisija ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, rengia įslaptintų dokumentų ir įslaptintų operatyvinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykles;
    17. rengia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos posėdžių darbotvarkę, praneša komisijos nariams  posėdžių organizavimo datą, pateikia jiems reikiamą medžiagą, informuoja komisijos narius apie protokolinių sprendimų ir pasiūlymų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi komisijos sprendimai, tvarko komisijos dokumentaciją;
    18. vykdo iš NATO ir Europos Sąjungos gaunamų įslaptintų dokumentų subregistratūros funkcijas; koordinuoja ir kontroliuoja antrinių subregistratūrų ir kontrolės punktų  darbą;
    19. sprendžia kitus su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu susijusius klausimus;
   7. įgyvendindamas 6.7 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. tvarko teisės aktų nustatyta tvarka ministerijos specialiosios literatūros, susijusios su ministerijos veikla, fondą, įsigyja naujus leidinius ministerijos veiklos klausimais, teikia tarpbibliotekinio abonemento paslaugas;
    2. kaupia ir sistemina leidinius, turinčius išliekamosios vertės, ir ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, sudaro galimybę jais naudotis;
    3. tvarko ministerijos specialiosios literatūros fondo automatizuotą bibliotekinę informacinę sistemą MOBIS, vykdo šios sistemos administravimą;
   8. įgyvendindamas 6.8 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas: 
    1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ar vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriuose nėra kalbos tvarkytojo, rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
    2. organizuoja ministerijos Terminijos komisijos veiklą; 
   9. įgyvendindamas 6.9 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. koordinuoja ir kontroliuoja archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
    2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymo ir saugojimo tvarką,  išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo;
    3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo, dokumentacijos planų sudarymo, asmenų aptarnavimo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    4. ministerijos ir departamento vadovybės pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl archyvų darbo reikalavimų laikymosi ar jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas ir pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
   10. įgyvendindamas 6.10 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. saugo:
     1. vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, ministerijos administracijos padalinių perduotus nuolatinio ir ilgo saugojimo archyvinius dokumentus;
     2. likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus;
     3. nutrauktas baudžiamąsias bylas ir bylas, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kitas teisės aktų nustatyta tvarka priskirtas saugoti baudžiamąsias bylas;
     4. panaikintos Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos archyvo dokumentus; 
    2. užtikrina Archyvų skyriuje saugomų dokumentų tinkamą apskaitą ir naudojimą, teisės aktais reglamentuotas saugojimo sąlygas;
    3. tvarko ir perduoda ministerijos administracijos padalinių nuolatinio saugojimo dokumentus į įstaigos dokumentus kaupiantį valstybės archyvą (toliau – valstybės archyvas);
    4. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose sukauptų dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui;
    5. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus ir teikia juos ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms svarstyti;
    6. teikia valstybės archyvui informaciją apie ministerijos administracijos padalinių archyvinių dokumentų kiekio pasikeitimus;
    7. rengia ir tvarko Archyvų skyriuje saugomų dokumentų apskaitos ir informacijos paieškos sistemos dokumentus (kartotekas, apžvalgas ir pan.); 
    8. organizuoja ir atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų, atrinktų naikinti, aktus, teikia juos derinti ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms; 
    9. išduoda Archyvų skyriuje saugomų archyvinių dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, rengia pažymas, Archyvų skyriuje saugomus dokumentus laikinai perduoda naudotis;
    10. teikia informaciją asmenims ir institucijoms apie saugomus archyvinius dokumentus;
   11. įgyvendindamas 6.11 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. rengia ir išduoda pažymėjimus dėl 1940–1953 m. tremties;
    2. rengia ir išduoda pažymėjimus dėl priverstinio išvežimo į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais;
   12. įgyvendindamas 6.12 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. organizuoja informacijos surinkimą ir, ja remdamasis, rengia Bendrojo departamento metinius priemonių planus ir jų vykdymo ataskaitas;
   13. taip pat Bendrasis departamentas atlieka šias funkcijas: 
    1. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus;
    2. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis; pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse bei kitose institucijose;
    3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl dokumentų ir asmenų prašymų, skundų, pranešimų tvarkymo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
    4. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. Bendrojo departamento teisės

  1. Bendrasis departamentas turi teisę:
   1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentus ir informaciją, reikalingą Bendrojo departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   2. tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą ministerijos veiklos klausimais, įslaptintą informaciją ir jos apsaugą, įslaptintos informacijos administravimą, strateginį planavimą ir veiklos planavimo organizavimą, archyvų darbą, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
   3. ministerijos vadovybės pavedimu atlikti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, patikrinimus dėl dokumentų valdymo, archyvų darbo, įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų vykdymo ar pažeidimo;
   4. atlikdamas patikrinimus, pasikviesti tikrinamo ministerijos administracijos padalinio, įstaigos prie ministerijos ar kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ar įmonės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, gauti jų paaiškinimus;
   5. teikti ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo, dėl tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo už dokumentų valdymo, archyvų darbo ar įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų pažeidimus pradėjimo, dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo ar teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija sustabdymo arba dėl patikrinimų medžiagos perdavimo tam tikroms institucijoms tyrimui atlikti ir procesiniams sprendimams priimti;
   6. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikdamas vidaus reikalų viceministrų, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų ministro padėjėjo, ministerijos kanclerio, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, asmenį iškviesti į pokalbį, pareikalauti pateikti rašytinius paaiškinimus ar dokumentus arba prireikus, jei šis asmuo sutinka, patikrinti poligrafu;
   7. spręsdamas Bendrojo departamento kompetencijos klausimus pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
   8. ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms paskirstyti ar nukreipti dokumentus bei asmenų prašymus, skundus, pranešimus;
   9. grąžinti ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant dokumentų rengimo ir valdymo, įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimus;
   10. užrašyti asmenis į priėmimą pas ministerijos vadovybę arba nukreipti į atitinkamus ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančias įstaigas, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmones;
   11. su ministerijos vadovybe, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių vadovais derinti asmenų priėmimo klausimus;
   12. inicijuoti teisės aktų projektų Bendrojo departamento veiklos klausimais rengimą.
  2. Bendrasis departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV. Bendrojo departamento veiklos organizavimas

  1. Bendrajam departamentui vadovauja Bendrojo departamento direktorius, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
  2. Bendrojo departamento direktorius:
   1. atsako už tai, kad Bendrasis departamentas vykdytų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;
   2. organizuoja Bendrojo departamento veiklą;
   3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito už Bendrojo departamento veiklą;
   4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Bendrojo departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Bendrojo departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Bendrajame departamente konkursų komisijų darbe;
   5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Bendrojo departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   6. atstovauja Bendrajam departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
   7. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei ministerijos ar ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
   8. saugo ministerijos antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir asmeniškai atsako už jo naudojimą;
   9. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.
  3. Bendrojo departamento direktoriaus nesant, jo pareigas vykdo direktoriaus pavaduotojas.
  4. Bendrajame departamente yra Archyvų, Raštvedybos ir gyventojų priėmimo, Slaptumo, Veiklos planavimo ir organizavimo skyriai, kurių nuostatus tvirtina vidaus reikalų ministras.

  V.Baigiamosios nuostatos

  1. Bendrojo departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius
   Tel.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ingrida Jeruslanovienė
   Eglė Likienė
   Olga Mankuvienė
   Ieva Gervinskaitė
   Danutė Gudaitienė
   Silvija Kaulakytė
   Eglė Klibavičienė
   Linas Kulikauskas
   Erika Morkūnaitė
   Dovilė Tamošiūnaitė
   Alevtina Kolomina
   Olga Lisovskaja
   Vanda Turauskienė
   Valentina Keršienė
  • Slaptumo skyrius
   Tel.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laimutė Paulauskienė
   Rūta Norkienė
   Vaida Kundelienė
   Birutė Juodienė

   I. Bendrosios nuostatos

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Slaptumo skyrius (toliau – Slaptumo skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje Slaptumo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
   3. Skyrius turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

   II. Slaptumo skyriaus uždavinys ir funkcijos

   1. Slaptumo skyriaus uždavinys yra koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4 29) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse.
   2. Slaptumo skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse; 
    2. rengia teisės aktų, susijusių su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, departamento direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui (toliau – departamento vadovybė) teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo;
    3. rengia dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, projektus; 
    4. rengia vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar tokia informacija saugoma, sąrašą; 
    5. rengia vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamus ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų, sąrašus; 
    6. organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimą vidaus reikalų viceministrams, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjams, vidaus reikalų ministro padėjėjui, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    7. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka vidaus reikalų viceministrų, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų ministro padėjėjo, ministerijos kanclerio, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, pagal tikrinimo metu surinktą informaciją parengia išvadas ir jas teikia Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui arba prireikus teikia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos pirmininkui siūlymus dėl visos surinktos tikrinimo medžiagos svarstymo komisijoje ir sprendimo dėl asmens tolesnio tikrinimo tikslingumo priėmimo;
    8. iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento gavęs išvadą, kad asmuo atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, paima iš vidaus reikalų viceministrų, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų ministro padėjėjo, ministerijos kanclerio, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems išduodamas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, nustatyto pavyzdžio raštiškus pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją, šiuos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, supažindina su Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybe už įslaptintos informacijos atskleidimą ar praradimą arba paimti pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją ir supažindinti su atsakomybe už įslaptintos informacijos atskleidimą ar praradimą įpareigoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriuose dirba šie valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovų paskirtus atsakingus už įslaptintos informacijos apsaugą asmenis, įformina nustatytos formos leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija; 
    9. tvarko vidaus reikalų viceministrams, vidaus reikalų ministrui ir ministerijos patarėjams, vidaus reikalų ministro padėjėjui, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduodamų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kompiuterinės duomenų bazės duomenis;
    10. vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ar departamento vadovybės pavedimu atlieka patikrinimus dėl įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
    11. registruoja priimtus ir pasirašytus įslaptintus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius bei gaunamus įslaptintus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų (toliau – kitos institucijos) įslaptintus teisės aktus, vykdo jų apskaitą ir kontrolę; registruoja, įtraukia į apskaitą ir išsiunčia ministerijos vadovybės, departamento ir skyriaus gaunamus ir siunčiamus įslaptintus dokumentus;
    12. užtikrina įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos funkcijų įgyvendinimą (įvertina perkančiosios organizacijos pateiktos informacijos apie numatomą pirkimą išsamumą ir suteikia pirkimo numerį; pagal savo kompetenciją atlieka rangovų (subrangovų), ketinančių sudaryti įslaptintą sandorį su vidaus reikalų sistemos įstaiga, tikrinimą dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo; vertina rangovų (subrangovų) teritorijos ir patalpų, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar ją saugoti, fizinės apsaugos priemonių galimybes apsaugoti įslaptintą informaciją ir teikia perkančiajai organizacijai šio vertinimo išvadą; organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą rangovų (subrangovų) darbuotojams, kuriems įslaptinto sandorio vykdymo metu teks dirbti su įslaptinta informacija);
    13. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
    14. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su institucijomis-paslapčių subjektais bei užsienio valstybių, su kuriomis sudarytos ar sudaromos tarpvalstybinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, tam tikromis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
    15. pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, organizuoja seminarus įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;
    16. rengia ministerijos įslaptintos dokumentacijos planą, įslaptintos dokumentacijos plano papildymų sąrašą, įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, juos derina su ministerijos Centrine specialiąja ekspertų komisija ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, rengia įslaptintų dokumentų ir įslaptintų operatyvinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykles;
    17. rengia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos posėdžių darbotvarkę, praneša komisijos nariams  posėdžių organizavimo datą, pateikia jiems reikiamą medžiagą, informuoja komisijos narius apie protokolinių sprendimų ir pasiūlymų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi komisijos sprendimai, tvarko komisijos dokumentaciją;
    18. vykdo iš NATO ir Europos Sąjungos gaunamų įslaptintų dokumentų subregistratūros funkcijas; koordinuoja ir kontroliuoja antrinių subregistratūrų ir kontrolės punktų  darbą;
    19. sprendžia kitus su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu susijusius klausimus;
    20. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.

   III. Slaptumo skyriaus teisės

   1. Slaptumo skyrius turi teisę:
    1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių reikiamus dokumentus ir informaciją Slaptumo skyriaus kompetencijos klausimais;
    2. pagal savo kompetenciją tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai, kiti teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintą informaciją ir jos apsaugą bei įslaptintos informacijos administravimą; duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
    3. ministerijos ar departamento vadovybės pavedimu pagal savo kompetenciją atlikti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių patikrinimus dėl įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų vykdymo ar pažeidimų;
    4. atliekant patikrinimus, pasikviesti tikrinamo ministerijos administracijos padalinio, įstaigos prie ministerijos ar kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ar įmonės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, gauti jų paaiškinimus;
    5. teikti ministerijos ar departamento vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo ir dėl tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo už įslaptintos informacijos apsaugos ar įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų pažeidimus pradėjimo, dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo ar teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija sustabdymo;
    6. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis atliekant vidaus reikalų viceministrų, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų ministro padėjėjo, ministerijos kanclerio, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, asmenį iškviesti į pokalbį, pareikalauti pateikti rašytinius paaiškinimus ar dokumentus arba prireikus, jei šis asmuo sutinka, patikrinti poligrafu;
    7. spręsdamas Slaptumo skyriaus kompetencijos klausimus departamento vadovybės prašymu pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
    8. pagal savo kompetenciją departamento vadovybei teikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo, Slaptumo skyriaus veiklos organizavimo;
    9. grąžinti ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms įslaptintus dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimus.
   2. Slaptumo skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. Slaptumo skyriaus veiklos organizavimas

   1. Slaptumo skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris. 
   2. Vedėjas:
    1. atsako už tai, kad Slaptumo skyrius vykdytų jam pavestą uždavinį ir funkcijas;
    2. organizuoja Slaptumo skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Slaptumo skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    3. departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už Slaptumo skyriaus veiklą;
    4. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl Slaptumo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, pašalpų jiems skyrimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Slaptumo skyriuje konkursų komisijų darbe;
    5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka vertina Slaptumo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
    6. atstovauja Slaptumo skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, kitose institucijose;
    7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.
   3. Slaptumo skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo Slaptumo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Slaptumo skyriaus vedėjo pavadavimas.
  • Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius
   Tel.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sigitas Bargaila
   Darius Andriūnas
   Rasa Dikienė
   Rasa Būdienė

   I. Bendrosios nuostatos

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius (toliau – Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II.  Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   1. Svarbiausi Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus uždaviniai:
    1. organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministerijos metinio veiklos plano rengimą, koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų rengimą, kontroliuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane ir ministerijos metiniame veiklos plane esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;
    2. organizuoti vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Ministro Pirmininko kanclerio pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus;
    3. organizuoti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vykdomų investicinių projektų stebėseną; 
    4. organizuoti departamento veiklos planavimą ir priemonių vykdymo kontrolę.
   2. Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius:
    1. įgyvendindamas 3.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. rengia vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą ir ministerijos metinį veiklos planą, vykdo jų stebėseną pagal Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279) (toliau – Strateginio planavimo metodika), reikalavimus ir kontroliuoja juose esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;
     2. pagal kompetenciją organizuoja vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui ir ministerijos metiniam veiklos planui rengti reikalingos informacijos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių ir informacijos apibendrinimą;
     3. koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų rengimą, kontroliuoja jų atitiktį Strateginio planavimo metodikos reikalavimams;
     4. rengia teisės aktų, reglamentuojančių strateginių planavimo dokumentų rengimą ir stebėseną, ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo kontrolės ir investicinių projektų stebėsenos tvarką, veiklos planavimo organizavimą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, departamento direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui (toliau – departamento vadovybė) teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo;
     5. atlieka ministerijos kolegijos sekretoriato funkcijas: organizuoja ministerijos kolegijos posėdžius, posėdžiams reikalingos informacijos rinkimą, apibendrinimą ir juos techniškai aptarnauja;
     6. atlieka ministerijos strateginio planavimo darbo grupės sekretoriato funkcijas: organizuoja ministerijos strateginio planavimo darbo grupės posėdžius, posėdžiams reikalingos informacijos rinkimą, apibendrinimą ir juos techniškai aptarnauja;
     7. rengia ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ministro Pirmininko tarnybai ir kitoms institucijoms apibendrintą informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
     8. organizuoja ministerijos metinės veiklos ataskaitai reikalingos informacijos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, informacijos apibendrinimą, ministerijos metinės veiklos ataskaitos paruošimą;
    2. įgyvendindamas 3.2 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;
     2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
    3. įgyvendindamas 3.3 punkte nurodytą uždavinį,  organizuoja kontroliuojamų investicinių projektų stebėsenos viešinimą;
    4. įgyvendindamas 3.4 punkte nurodytą uždavinį, organizuoja informacijos surinkimą ir, ja remdamasis, rengia departamento metinius priemonių planus ir jų vykdymo ataskaitas;
    5. departamento vadovybės pavedimu rengia teisės aktus, išskyrus įstatymus, ir raštų projektus departamento kompetencijos klausimais;
    6. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.

   III. Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus teisės

   1. Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius turi teisę:
    1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių informaciją apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir kitą informaciją, ataskaitas  ir pasiūlymus Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus kompetencijos klausimais;
    2. tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys strateginį planavimą ir veiklos planavimo organizavimą, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
    3. spręsdamas Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus kompetencijos klausimus, departamento vadovybės prašymu pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
    4. departamento direktoriui pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo, Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus veiklos organizavimo.
   2. Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV.  Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus veiklos organizavimas

   1. Veiklos planavimo ir organizavimo skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   2. Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas:
    1. atsako už tai, kad Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
    2. organizuoja Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    3. departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už  Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus veiklą;
    4. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas Veiklos planavimo ir organizavimo skyriuje konkursų komisijų darbe;
    5.  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka vertina Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
    6. atstovauja Veiklos planavimo ir organizavimo skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
    7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.
   3. Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjo pavadavimas.
  • Archyvų skyrius
   Tel.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Arvydas Kalpokas
   Laima Vaišnoraitė
   Laima Ambrazevičienė

   I. Bendrosios nuostatos

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Archyvų skyrius (toliau – Archyvų skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje Archyvų skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. Archyvų skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   1. Archyvų skyriaus uždaviniai:
    1. organizuoti archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
    2. organizuoti ministerijos administracijos padalinių, likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių archyvinių dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir panaudojimą;
    3. rengti ir išduoti pažymėjimus apie tremtį ir priverstinį išvežimą į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais.
   2. Archyvų skyrius:
    1. įgyvendindamas 3.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. koordinuoja ir kontroliuoja archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
     2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymo ir saugojimo tvarką,  išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo;
     3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo, dokumentacijos planų sudarymo, asmenų aptarnavimo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
     4. vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė), departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo (toliau – departamento vadovybė) pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl archyvų darbo reikalavimų laikymosi ar jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei ir departamento vadovybei atliktų patikrinimų išvadas ir pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
    2. įgyvendindamas 3.2 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. 4saugo:
      1. vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, ministerijos administracijos padalinių perduotus nuolatinio ir ilgo saugojimo archyvinius dokumentus;
      2. likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus;
      3. nutrauktas baudžiamąsias bylas ir bylas, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kitas teisės aktų nustatyta tvarka priskirtas saugoti baudžiamąsias bylas;
      4. panaikintos Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos archyvo dokumentus; 
     2. užtikrina Archyvų skyriuje saugomų dokumentų tinkamą apskaitą ir naudojimą, teisės aktais reglamentuotas saugojimo sąlygas;
     3. tvarko ir perduoda ministerijos administracijos padalinių nuolatinio saugojimo dokumentus į įstaigos dokumentus kaupiantį valstybės archyvą (toliau – valstybės archyvas);
     4. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose sukauptų dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui;
     5. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus ir teikia juos ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms svarstyti;
     6. teikia valstybės archyvui informaciją apie ministerijos administracijos padalinių archyvinių dokumentų kiekio pasikeitimus;
     7. rengia ir tvarko skyriuje saugomų dokumentų apskaitos ir informacijos paieškos sistemos dokumentus (kartotekas, apžvalgas ir pan.);  
     8. organizuoja ir atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų, atrinktų naikinti, aktus, teikia juos derinti ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms; 
     9. išduoda Archyvų skyriuje saugomų archyvinių dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, rengia pažymas, Archyvų skyriuje saugomus dokumentus laikinai perduoda naudotis;
     10. teikia informaciją asmenims bei valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – kitos institucijos) apie saugomus archyvinius dokumentus;
    3. įgyvendindamas 3.3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. rengia ir išduoda pažymėjimus dėl 1940–1953 m. tremties;
     2. rengia ir išduoda pažymėjimus dėl priverstinio išvežimo į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais;
    4. taip pat atlieka šias funkcijas:
     1. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus;
     2. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento vadovybės pavedimus.

   III. Archyvų skyriaus teisės

   1. Archyvų skyrius turi teisę:
    1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentus ir informaciją, reikalingus Archyvų skyriaus uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms atlikti;
    2. tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai, ministerijos kanclerio potvarkiai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys archyvų darbą, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
    3. ministerijos vadovybės ar departamento vadovybės pavedimu atlikti ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse patikrinimus dėl archyvo darbo reikalavimų vykdymo ar pažeidimų;
    4. teikti ministerijos ir departamento vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
    5. spręsdamas Archyvų skyriaus kompetencijos klausimus departamento vadovybės prašymu pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
    6. grąžinti ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant dokumentų valdymo reikalavimus;
    7. pagal kompetenciją departamento direktoriui teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo, Archyvų skyriaus veiklos organizavimo.
   2. Archyvų skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. Archyvų skyriaus veiklos organizavimas

   1. Archyvų skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų  vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   2. Vedėjas:
    1. atsako už tai, kad Archyvų skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
    2. organizuoja Archyvų skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Archyvų skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    3. departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už Archyvų skyriaus veiklą;
    4. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl Archyvų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, pašalpų jiems skyrimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Archyvų skyriuje konkursų komisijų darbe; 
    5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka vertina Archyvų skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
    6. atstovauja Archyvų skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse bei kitose institucijose;
    7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.
   3. Archyvų skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo Archyvų skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Archyvų skyriaus vedėjo pavadavimas.
 • Ekonomikos ir finansų departamentas
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ilona Pileckienė
  Janina Seilienė
  Bronislavas Deveikis
  Aksavera Vaicekauskaitė

  I.  Bendrosios nuostatos

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas (toliau – departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys. 
  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  3. Departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.
  4. Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.
  5. Departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

  II.  Departamento uždaviniai ir funkcijos

  1. Svarbiausi departamento uždaviniai:
   1. ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos įsteigtų įstaigų, kurių valstybės biudžeto asignavimų (toliau – asignavimai) valdytojas yra vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo, (toliau – ministerijos įstaigos) biudžeto formavimas, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto formavimo koordinavimas;
   2. ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimo vykdymas ir asignavimų panaudojimo analizė;
   3. ministerijos, ministerijos įstaigų investicijų projektų (programų), finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, kitų Europos Sąjungos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų lėšų, pagal kompetenciją rengimas kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos įstaigomis; ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų planų teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengimo koordinavimas ir rengimas, ataskaitų apie investicijų projektams (programoms) skirtų lėšų panaudojimą rengimas bei jų teikimas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;
   4. pagal kompetenciją viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų pirkimų plano vykdymo analizė ir ministerijos įsteigtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ekonominių finansinių klausimų, susijusių su steigėjos ar savininkės / dalininkės funkcijomis, bei savivaldybių ekonomių finansinių klausimų pagal kompetenciją nagrinėjimas;
   5. ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymas ir finansinės atskaitomybės sudarymas, ministerijos ir ministerijos įstaigų suvestinės finansinės atskaitomybės sudarymas;
   6. ministerijos, ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybų darbo koordinavimas ir bendros politikos buhalterinės apskaitos klausimais formavimas;
   7. teisės aktais nustatyta tvarka pagal kompetenciją Išorės sienų fondo 2007–2013 metų, Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013  ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų Europos Sąjungos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų ministerijos vykdomoms programoms ir projektams, buhalterinė apskaita;
   8. vidaus reikalų ministro patvirtintos apskaitos politikos įgyvendinimas ir finansų kontrolė.
  2. Departamentas: 
   1. įgyvendindamas 6.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas: 
    1. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų atitinkamų metų asignavimų poreikio suvestinę;
    2. pagal kompetenciją planuoja Išorės sienų fondo 2007–2013 metų, Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų Europos Sąjungos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;
    3. pagal strateginio planavimo metodus rengia ministerijos biudžeto projektą, suderina su ministerijos vadovybe ir kartu su strateginio veiklos plano projektu nustatyta tvarka bei per nustatytus terminus pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 
    4. koordinuoja vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto projektų rengimą; 
    5. rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų projektų rengimą ir nustatyta tvarka bei per nustatytus terminus pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 
    6. vadovaudamasis patvirtintu biudžetu, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų rengimą, teikia jas tvirtinti ministerijos vadovybei ir nustatyta tvarka bei per nustatytus terminus pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 
   2. įgyvendindamas 6.2 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. vykdo ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo (toliau – VBAM) sistemoje pateikdamas asignavimų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas Valstybės iždui;  7.2.2. administruoja VBAM sistemos duomenų bazę, užtikrina duomenų patikimumą ir apsaugą; 
    2. analizuoja ir kontroliuoja ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal programas, vykdomas priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;
    3. teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai programų sąmatų patikslinimus (koregavimus); 
    4. rengia biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius; 
   3. įgyvendindamas 6.3  punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengia investicijų projektus (programas), rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų  investicijų planus Valstybės investicijų programai parengti, suderina su ministerijos vadovybe ir nustatyta tvarka bei per nustatytus terminus teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
    2. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų poreikio suvestinę, analizuoja bei teikia ministerijos vadovybei, suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją investicijų klausimais;
    3. techniškai aptarnauja Investicijų projektų atrankos komisiją;
    4. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos įstaigomis ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti investicijų projektų vertinimo kriterijus, jų reikšmes ir rengia šių kriterijų ir jų skaičiavimo aprašymus;
    5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms  įstaigoms, rengiant investicijų planus bei investicijų projektus (programas);
    6. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atlieka ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vykdomų investicijų projektų (priemonių) kontrolę bei finansinę analizę, rengia ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
    7. per nustatytus terminus ir nustatyta tvarka rengia ataskaitas ir teikia jas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apie investicijų, skirtų ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, panaudojimą;
    8. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų panaudojimą;
   4. įgyvendindamas 6.4 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. atsižvelgdamas į ministerijai patvirtintus asignavimus, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie ministerijos viešųjų pirkimų planą ir atlieka jo vykdymo analizę;
    2. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos įsteigtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, kainodaros, vadovų darbo apmokėjimo ir kitus ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjo ar savininkės / dalininkės funkcijomis, rengia sprendimų projektus šiais klausimais ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;
    3. pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybių ekonominius ir finansinius klausimus, rengia sprendimų projektus šiais klausimais, rengia atsakymus į paklausimus;
   5. įgyvendindamas 6.5 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. kontroliuoja ministerijos finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, užtikrina tinkamą ir teisingą dokumentų, susijusių su šiame punkte įvardytos funkcijos vykdymu, įforminimą;
    2. įtraukia į apskaitą visas ministerijos valdomas pinigines lėšas biudžetinėje, nebiudžetinių lėšų, depozitinėje ir valiutinėje sąskaitose, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su nurodytų lėšų cirkuliacija;
    3. vykdo banko operacijas, tvarko banko dokumentus ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą; visas ūkines finansines operacijas pagrindžia apskaitos dokumentais;
    4. apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), darbo užmokestį bei kitas išmokas ir jas išmoka nustatytu laiku, griežtai laikosi finansinės ir kasos darbo organizavimo drausmės;
    5. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas  įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;
    6. dalyvauja sudarant ministerijos sutartis, tikrina sudaromų sutarčių teisėtumą, jas vizuoja, o pasirašytas sutartis įtraukia į apskaitą bei kontroliuoja jų laikymąsi ir apmokėjimą;
    7. nustatytu laiku išieško skolas ir padengia įsiskolinimus kreditoriams; nurašo trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;
   6. įgyvendindamas 6.6 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. priima iš ministerijos įstaigų ketvirtines ir metines finansines ataskaitas bei jų pagrindu sudaro ministerijos ir ministerijos įstaigų suvestines ketvirtines ir metines finansines ataskaitas ir teikia jas Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei;
    2. rengia ir teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statistines ataskaitas;
   7. įgyvendindamas 6.7 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo 2007–2013 metų, Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013  ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų Europos Sąjungos fondų, programų lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, išmokėjimą;
    2. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tvarko Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo 2007–2013 metų, Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų Europos Sąjungos fondų, programų lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą;
   8. įgyvendindamas 6.8 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    1. įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintą apskaitos politiką;
    2. atlieka finansų kontrolę;
   9. taip pat atlieka šias funkcijas:
    1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;
    2. derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
    3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. Departamento teisės

  1. Departamentas turi teisę:
   1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir ministerijos įsteigtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, dokumentus ir informaciją, reikalingą departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   2. analizuoti, kaip ministerijos administracijos padaliniai ir ministerijos įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus valstybės biudžeto formavimo, skirtų asignavimų naudojimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitais finansiniais klausimais;
   3. atsižvelgdamas į ekonominės-finansinės analizės ar finansinės atskaitomybės duomenis teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei, kaip atitinkamomis priemonėmis gerinti ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą, ir ministerijos Vidaus audito skyriui dėl jų atliekamo finansinės ūkinės veiklos audito;
   4. atstovauti ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose valstybės biudžeto, finansų, darbo užmokesčio, buhalterinės apskaitos ir kitais pagal savo kompetenciją klausimais pagal ministerijos vadovybės suteiktus įgaliojimus;
   5. atsižvelgdamas į patvirtintą ministerijos biudžetą, prireikus keisti ministerijos ir ministerijos įstaigų programų sąmatas ir teikti tvirtinti ministerijos kancleriui;
   6. reikalauti iš ministerijos įstaigų, kad finansinė atskaitomybė būtų sudaryta tinkamai ir pateikta laiku, prireikus papildomai gauti finansinės atskaitomybės duomenų paaiškinimus;
   7.  reikalauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir kitų materialinių išteklių normavimui ir saugumui užtikrinti, vidinei finansinės veiklos kontrolei stiprinti;
   8. derinti sutarčių, vidaus reikalų ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, susijusių su darbo užmokesčio ir kitų materialinių vertybių panaudojimu, projektus, teikti ministerijos vadovybei pastabas dėl jų tikslingumo;
   9. pagal savo kompetenciją prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai, ministerijos įstaigos ir kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas) pagal savo kompetenciją vykdytų departamento nurodymus.
  2. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV. Departamento veiklos organizavimas

  1. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kuris yra ministerijos vyriausiasis finansininkas (buhalteris), jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
  2. Departamento direktorius:
   1. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, programinio biudžeto ir investicijų projektų formavimą ir vykdymą, finansinės informacinės bazės kūrimą bei finansinės veiklos analizę, koordinuoja vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų finansinių tarnybų darbą, investicinių projektų ir programų rengimą, formuoti bendrą sistemos politiką finansų, darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais ir atsako už tai, kad departamentas vykdytų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;
   2. organizuoja departamento veiklą;
   3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito už departamento veiklą;
   4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas departamente konkursų komisijų darbe;
   5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose  įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
   7. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
   8. pasirašo antrojo parašo teise mokėjimo dokumentus: pavedimus, čekius, paraiškas, prašymus, orderius, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, banko, kasos ir kitus pinigų apskaitos dokumentus, metines ir ketvirtines finansinės atskaitomybės formas, direktoriaus teikimu ir vidaus reikalų ministro pavedimu ši teisė taip pat gali būti suteikiama Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui;
   9. pasirašo (vizuoja) sąskaitas, reprezentacinių renginių išlaidų sąmatas, suvestinę ministerijos, ministerijos ir ministerijos įstaigų programų sąmatas bei jų projektus;
   10. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.
  3. Departamento direktoriaus nesant, jo pareigas vykdo direktoriaus pavaduotojas.
  4. Departamente yra Buhalterinės apskaitos, Ekonomikos ir investicinių projektų ir Biudžeto ir finansų skyriai, jų nuostatus tvirtina vidaus reikalų ministras.

  V. Baigiamosios nuostatos

  1. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Buhalterinės apskaitos skyrius
   Tel. , El. p.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Danė Vyšniauskienė
   Laura Ragelytė
   Alina Ivanova
   Natalija Baidak
   Galina Naimovič

   I. Bendrosios nuostatos

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Ekonomikos ir finansų departamento (toliau – departamentas) Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje Buhalterinės apskaitos skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
   3. Buhalterinės apskaitos skyriaus raštvedyba tvarkoma pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.

   II.  Buhalterinės apskaitos skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   1. Buhalterinės apskaitos skyriaus uždaviniai:
    1. ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymas ir finansinės atskaitomybės sudarymas, ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos įsteigtų įstaigų, kurių valstybės biudžeto asignavimų (toliau – asignavimai) valdytojas yra vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo, (toliau – ministerijos įstaigos) suvestinės finansinės atskaitomybės sudarymas;
    2. ministerijos, ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybų darbo koordinavimas ir bendros politikos buhalterinės apskaitos klausimais formavimas;
    3. teisės aktais nustatyta tvarka pagal kompetenciją Išorės sienų fondo 2007–2013 metų, Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų Europos Sąjungos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų ministerijos vykdomoms programoms ir projektams, buhalterinė apskaita;
    4. vidaus reikalų ministro patvirtintos apskaitos politikos įgyvendinimas ir finansų kontrolė. 
   2. Buhalterinės apskaitos skyrius:
    1. įgyvendindamas 4.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. kontroliuoja ministerijos finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, užtikrina tinkamą ir teisingą dokumentų, susijusių su šiame punkte įvardytos funkcijos vykdymu, įforminimą;
     2. įtraukia į apskaitą visas ministerijos valdomas pinigines lėšas biudžetinėje, nebiudžetinių lėšų, depozitinėje ir valiutinėje sąskaitose, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su nurodytų lėšų cirkuliacija;
     3. vykdo banko operacijas, tvarko banko dokumentus ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą; visas ūkines finansines operacijas pagrindžia apskaitos dokumentais;
     4. apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), darbo užmokestį bei kitas išmokas ir jas išmoka nustatytu laiku, griežtai laikosi finansinės ir kasos darbo organizavimo drausmės;
     5. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas  įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;
     6. dalyvauja sudarant ministerijos sutartis, tikrina sudaromų sutarčių teisėtumą, jas vizuoja, o pasirašytas sutartis įtraukia į apskaitą bei kontroliuoja jų laikymąsi ir apmokėjimą;
     7. nustatytu laiku išieško skolas ir padengia įsiskolinimus kreditoriams; nurašo trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;
    2. įgyvendindamas 4.2 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. priima iš ministerijos įstaigų ketvirtines ir metines finansines ataskaitas bei jų pagrindu sudaro ministerijos ir ministerijos įstaigų suvestines ketvirtines ir metines finansines ataskaitas ir teikia jas Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei;
     2. rengia ir teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statistines ataskaitas;
    3. įgyvendindamas 4.3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo 2007–2013 metų, Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, Vidaus saugumo fondo,           2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų Europos Sąjungos fondų, programų lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, išmokėjimą;
     2. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tvarko Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo 2007–2013 metų, Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų Europos Sąjungos fondų, programų lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą;
    4. įgyvendindamas 4.4 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintą apskaitos politiką;
     2. atlieka finansų kontrolę;
    5. taip pat atlieka šias funkcijas:
     1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus; 
     2. derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
     3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.

   III. Buhalterinės apskaitos skyriaus teisės

   1. Buhalterinės apskaitos skyrius turi teisę:
    1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų, ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių institucijų ir įstaigų informaciją Buhalterinės apskaitos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
    2. atstovauti ministerijos interesams kitose valstybės institucijose ir įstaigose biudžeto, finansų, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitais klausimais pagal ministerijos ir departamento vadovybės įgaliojimus;
    3. reikalauti iš ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles, laiku perduodami buhalterinei apskaitai ir kontrolei dokumentai: įsakymai, potvarkiai, nutarimai, sutartys, susitarimai, sąskaitos, normatyvai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir kita medžiaga.
   2. Buhalterinės apskaitos skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV.  Buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos organizavimas

   1. Buhalterinės apskaitos skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   2. Vedėjas:
    1. atsako už tai, kad Buhalterinės apskaitos skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
    2. organizuoja Buhalterinės apskaitos skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
    3. departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už Buhalterinės apskaitos skyriaus veiklą;
    4. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Buhalterinės apskaitos skyriuje konkursų komisijų darbe;
    5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka vertina Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
    6. atstovauja Buhalterinės apskaitos skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos įsteigtose bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
    7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.
   3. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavadavimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23