Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonės

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonių taikymas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, išleidžiamiems į pensiją, turintiems teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją

Kiekvienais metais vidaus tarnybos sistema į pensiją išleidžia apie 700 darbingo amžiaus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų. Dalis jų turi naujos darbo veiklos užmojų, nori savo patirtį, tarnyboje sukauptas žinias ir profesinį potencialą panaudoti kitoje veiklos srityje. Todėl, siekiant palengvinti į pensiją išeinančių pareigūnų prisitaikymą prie naujos darbo aplinkos, pareigūnams sudaryta galimybė dalyvauti įgyvendinant Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemones (toliau – Integracijos priemonės) (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1030 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programos patvirtinimo“)

Integracijos priemonės vidaus reikalų sistemoje (toliau – VRS) įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-275 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos funkcionavimo metodinių praktinių rekomendacijų valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios teiks socialinės ir medicininės pagalbos priemonėse numatytas medicinines ir socialines paslaugas, patvirtinimo“.

Siekiant užtikrinti efektyvesnį Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonių (toliau – Integracijos priemonės) taikymą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir nustatyti papildomas Integracijos priemones vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonių efektyvinimo 2015 metų veiksmų planas.

Įgyvendinant Integracijos priemones gali dalyvauti į pensiją išeinantys vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, turintys teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją (toliau – išleidžiami į pensiją pareigūnai).

Išleidžiami į pensiją pareigūnai turi teisę pasinaudoti šiomis Integracijos priemonėmis:

 1. Integracijos į darbo rinką priemonės:
  1. Teritorinių darbo biržų teikiamos paslaugos:
   1.  organizuojami „Darbo klubai“ – tai praktiška, aktyvi ir dalyvavimą grupėje integruojanti priemonė, kai dalyviai, vadovaujami specialisto, gauna žinių ir lavina darbo paieškos, profesinės karjeros planavimo, savarankiško verslo sukūrimo ir pan. kompetencijas, tarpusavyje bendradarbiaudami – dalijasi savo patirtimi, nuomonėmis, idėjomis, išmoksta ir pritaiko užsiėmimo metu gautas žinias, reikalingas įsitvirtinti darbo rinkoje;
   2. teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos teritorinėse darbo biržose;
  2. Vidaus reikalų įstaigų taikomos priemonės:
   1. kartu su teritorinėmis darbo biržomis organizuojami „Darbo klubai“;
   2. išleidžiami į pensiją pareigūnai informuojami apie įstaigoje esančias laisvas karjeros valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, kurias galėtų užimti išleidžiamas į pensiją pareigūnas, ir siūloma eiti šias pareigas; 
   3. Vidaus reikalų ministerijos, vidaus reikalų centrinių įstaigų ir vidaus reikalų įstaigų interneto svetainėse skelbiamos laisvos nestatutinės pareigos, į kurias galėtų pretenduoti pareigūnai, išleidžiami į pensiją, ir buvę pareigūnai;
   4. galimybė pasinaudoti įstaigos psichologo konsultacija (pokalbiu).
 2. Medicininės reabilitacijos priemonės:
  1. Vidaus reikalų ministerijos įsteigtų sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos:
   1. Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija atlieka medicininės reabilitacijos poreikio nustatymą ir prireikus išduoda siuntimą medicininei reabilitacijai į Vidaus reikalų ministerijos įsteigtas sveikatos priežiūros įstaigas;
   2. Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras ir Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras teikia medicininės reabilitacijos paslaugas;
  2. Vidaus reikalų įstaigų taikomos priemonės:
   1. įstaigos psichologo konsultacija (pagal įstaigos galimybes).

Integracijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas

Integracijos priemonių įgyvendinimą VRS koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento Vidaus tarnybos valdymo skyrius, kuris rengia ir periodiškai (pagal poreikį) atnaujina informaciją, susijusią su Integracijos priemonių įgyvendinimu, skelbia ją Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje, teikia metodinę pagalbą Integracijos priemones įgyvendinančioms vidaus reikalų įstaigoms.

Vidaus reikalų centrinės įstaigos (jų paskirti asmenys, atsakingi už integracijos priemonių įgyvendinimą) koordinuoja Integracijos priemonių įgyvendinimą pavaldžiose įstaigose, bendraudami su pavaldžių įstaigų atsakingais už Integracijos priemonių įgyvendinimą asmenimis (toliau – atsakingi asmenys).

Integracijos priemonių įgyvendinimas:

 1. Vidaus reikalų įstaigos personalo tarnyba:
  1. prieš 6 mėnesius (bet ne daugiau kaip prieš 12 mėnesių) iki numatomos pareigūno išėjimo į pensiją dienos (paaiškėjus Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 1, 4, 11, 12, 16, 18 punktuose nurodytoms aplinkybėms – nedelsiant) raštu ir (arba) el. paštu informuoja pareigūną apie jo išėjimo į pensiją datą ir galimybę dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones;
  2. kartu su informaciniu pranešimu pareigūnui raštu ir (arba) el. paštu pateikia pareigūno, pageidaujančio dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, anketą (toliau – anketa) ir teritorinėse darbo biržose registruotiems pareigūnams ir kariams, išleistiems į atsargą ar išėjusiems į pensiją, aptarnauti paskirtų atsakingų darbuotojų sąrašą;
  3. prieš 3 mėnesius iki numatomos pareigūno išėjimo į pensiją dienos (paaiškėjus Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 1, 4, 11, 12, 16, 18 punktuose nurodytoms aplinkybėms – nedelsiant) iš anksto suderintu laiku susitinka su pareigūnu, nusprendusiu dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, priima pareigūno užpildytą anketą, jei anksčiau jis šios anketos nebuvo pateikęs, arba kartu su juo užpildo anketą, konsultuoja, supažindina su galimybėmis gauti informavimo apie situaciją darbo rinkoje, profesinio konsultavimo, profesinio orientavimo, mokymo, tarpininkavimo įdarbinant ir kitas paslaugas darbo biržoje ir kitose institucijose bei medicininės reabilitacijos paslaugas VRM Medicinos centre ir Trakų MRC;
  4. pirminės konsultacijos metu paaiškėjus pareigūno ateities planams ir pageidavimams, sudaro individualųjį pareigūno veiklos planą (toliau – individualusis planas), kuriame nurodo:
   1. datą, kada pareigūnas, pageidaujantis gauti medicininės reabilitacijos paslaugas, gali vykti į VRM Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK); išduoda siuntimą pareigūnui į CMEK medicininės reabilitacijos poreikiui nustatyti;
   2. datą, kada pareigūnas ketina susitikti su teritorinės darbo biržos konsultantu, jei jis pageidauja profesinio konsultavimo, mokymo, perkvalifikavimo ir kitų su užimtumo rėmimu susijusių paslaugų;
   3. datą, kada pareigūnas galėtų dalyvauti teritorinės darbo biržos organizuojamuose „Darbo klubuose“;
  5. informuoja pareigūną apie galimybę pasinaudoti įstaigos psichologo konsultacija (pokalbiu);
  6. atsižvelgus į pareigūno pageidavimus ir kompetenciją, įvertina vidaus reikalų įstaigos ar vidaus reikalų centrinės įstaigos galimybes jį įdarbinti toje pačioje ar kitoje įstaigoje į karjeros valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas ir, esant galimybei, pasiūlo pareigūnui, išleidžiamam į pensiją, eiti laisvas pareigas;
  7. skelbia Vidaus reikalų ministerijos, vidaus reikalų centrinių įstaigų ir vidaus reikalų įstaigų interneto svetainėse informaciją apie vidaus reikalų centrinėse įstaigose ir vidaus reikalų įstaigose esančias laisvas pareigas, į kurias galėtų pretenduoti pareigūnai, išleidžiami į pensiją, ir buvę pareigūnai.
 2. Kai pareigūnas išeina į pensiją paaiškėjus, kad jis negali atlikti pareigų dėl sveikatos būklės, bet turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, savo teise dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones jis gali pasinaudoti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išėjimo į pensiją dienos.
 3. CMEK specialistai įvertina pageidavimą gauti medicininės reabilitacijos paslaugas, kaip numatyta 7.4.1 papunktyje, pareiškusio pareigūno sveikatos būklę ir patikrinę sveikatą, esant gydymo indikacijoms, išrašo siuntimą į VRM Medicinos centrą arba Trakų MRC medicininei reabilitacijai, vadovaudamiesi teisės aktais.
 4. Pareigūnas:
  1. turi teisę gauti informacinį pranešimą;
  2. nusprendęs dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, privalo užpildyti pareigūno, pageidaujančio dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, anketą ir ją pateikti personalo tarnybai;
  3. nusprendęs dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, privalo atvykti į susitikimą su personalo tarnybos specialistu;
  4. turi teisę būti supažindintas su galimybėmis gauti informavimo apie situaciją darbo rinkoje, profesinio konsultavimo, profesinio orientavimo, mokymo, tarpininkavimo įdarbinant ir kitas paslaugas darbo biržoje ir kitose institucijose bei medicininės reabilitacijos paslaugas VRM Medicinos centre arba Trakų MRC;
  5. turi informuoti personalo tarnybą, jeigu jam atvykus į individualiajame plane nurodytą instituciją nėra suteikiamos numatytos profesinio orientavimo paslaugos;
  6. turi teisę bet kuriame Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo etape atsisakyti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones;
  7. apie atsisakymą dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones privalo raštu informuoti įstaigos, iš kurios išleistas į pensiją, vadovą.
 5. Jeigu dėl objektyvių priežasčių pareigūnas, išleistas į pensiją, negalės dalyvauti įgyvendinant socialinės ir medicinos pagalbos priemones per 3 mėnesius nuo išleidimo į pensiją dienos, jis turi teisę kreiptis į įstaigos, iš kurios išleistas į pensiją, vadovą, prašydamas vėliau leisti dalyvauti įgyvendinant priemones. Šiuo atveju išleidžiamam į pensiją pareigūnui sudaromas 7.4 papunktyje nurodytas individualusis planas.
 6. Įstaigos, iš kurios išėjęs į pensiją pareigūnas, vadovas apie pareigūno atsisakymą dalyvauti Integracijos sistemoje informuoja institucijas, kurios turi teikti pareigūnui individualiajame plane numatytas paslaugas. Šis faktas pažymimas pareigūno tarnybos byloje.
 7. Integracijos sistemos priemones įgyvendinančių institucijų specialistai, suteikę pareigūnui numatytas paslaugas, apie tai pažymi individualiajame plane. Užpildytą individualųjį planą pareigūnas pateikia personalo tarnybai. Užpildytas individualusis planas yra saugomas pareigūno tarnybos byloje.
 8. Integracijos sistemos priemones įgyvendinančių institucijų specialistai, suteikę pareigūnui numatytas paslaugas, ir personalo tarnyba pateikia pareigūnui apklausos anketą, kurioje pareigūnas įvertina suteiktos paslaugos ir (arba) Integracijos sistemos priemones.

Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Lietuvos darbo birža perėjo prie naujo profesinio mokymo modelio, paremto trišaliu principu – tarp darbdavių, bedarbių ir darbo biržos. Bedarbiai ar įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai gali patys pasirinkti profesinio mokymo teikėjus, o teritorinės darbo biržos trišalių sutarčių pagrindu įsipareigoja sumokėti už suteiktą profesinį mokymą. Tikimasi, kad su darbo birža dalyvaudami šiame procese tiek darbdaviai, tiek darbo ieškantys žmonės turės galimybę aktyviau dalyvauti profesinio mokymo programoje ir prisiimti dalį atsakomybės už sprendimus. Numatoma, kad sudaryta galimybė darbo ieškančiam žmogui rinktis mokymosi programą skatins savarankišką užimtumą.

Atkreiptinas dėmesys, kad teritorinėse darbo biržose yra paskirti už Integracijos priemonių įgyvendinimą atsakingi specialistai, kurie vykdo Lietuvos darbo biržoje registruotų Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos (toliau – Sistema) dalyvių apskaitą, teikia jiems informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugas. Atsižvelgiant į tai, Sistemoje dalyvaujantiems asmenims ir vidaus reikalų įstaigų personalo specialistams, atsakingiems už Integracijos priemonių įgyvendinimą, sudarytos sąlygos palaikyti tiesioginį ryšį (telefonu, el. paštu ar atvykstant į susitikimus) su teritorinėse darbo biržose paskirtais specialistais. Teritorinėse darbo biržose paskirtų specialistų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis galite rasti čia.

Asmenys, ieškantys įsidarbinimo galimybių Lietuvoje ar užsienio šalyse, informacijos apie tai gali rasti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje www.ldb.lt. Darbo biržos interneto svetainėje pateikiama informacija apie situaciją Lietuvos darbo rinkoje, jos kitimo tendencijas, siūlomas darbo vietas, paklausiausias profesijas, pateikiami patarimai ieškantiems darbo galimybių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir kt. Konkretūs darbo pasiūlymai skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainės skiltyje Paslaugos asmenims.

Darbo galimybių asmenys gali ieškoti savarankiškai arba pasinaudoti darbo biržos ir (ar) privačių įdarbinimo tarpininkų paslaugomis. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje veikiančios įdarbinimo paslaugas teikiančios privačios įmonės turi pateikti Lietuvos darbo biržai informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas. Šių įmonių sąrašas, kontaktiniai ir kiti duomenys skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainės www.ldb.lt skiltyje Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai.

Svarbu pažymėti, kad už tarpininkavimą įdarbinant šios įmonės iš darbo ieškančio asmens negali rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių. Šį reikalavimą pažeidžiančios įmonės yra baudžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija apie darbo vietas, į kurias gali pretenduoti į pensiją išėję pareigūnai

Informacija apie konkursus į valstybės tarnybą skelbiama http://www.vtd.lt/index.php?336745781.

Skelbimai dėl pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos http://www.vtd.lt/index.php?503797543.

Kiti darbo skelbimai http://www.vtd.lt/index.php?-200215562.

Informacija asmenims, norintiems įsidarbinti užsienyje (ES šalyse), teikiama ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės www.socmin.lt skiltyje Darbo rinka ir užimtumas/Užimtumo ir darbo rinkos politika/Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos.

Kur kreiptis? 

Vidaus reikalų centrinėse įstaigose ir vidaus reikalų įstaigose yra paskirti personalo tarnybų specialistai, atsakingi už pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, socialinės ir medicininės pagalbos priemones, todėl norint pasinaudoti Integracijos priemonėmis reikia kreiptis į savo įstaigos personalo tarnybą.

Taip pat galima kreiptis į atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos personalo tarnybos specialistus, atsakingus už pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, Integracijos priemones:

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-13