2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos 10 prioriteto priemonės

Planuojamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių aprašymai, informacija apie numatomas remti veiklas, galimus pareiškėjus, partnerius, projektų atrankas ir kontaktinius asmenis  

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
įgyvendinimo priemonių aprašymo projektų sąrašas

 1. uždavinys „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“ 
  1. Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas (priemonė patvirtinta)
  2. Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas (priemonės aprašymo projektas).
 2. uždavinys „Padidinti  viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“ 
  1. Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas (priemonės aprašymo projektas).
 3. uždavinys „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“ 
  1. Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo gerinimui (priemonės aprašymo projektas).
  2. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose (priemonės aprašymo projektas).
  3. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse (priemonės aprašymo projektas). 
 4. uždavinys „Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“ 
  1. Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas (priemonės aprašymo projektas).
 5. uždavinys „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimą valstybinėje tarnyboje“  
  1. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu (priemonės aprašymo projektas).
  2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas (priemonės aprašymo projektas).
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-06