Naudinga informacija

Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių pagalbos tarnybų, vykdančių skambučių aptarnavimo trumpaisiais numeriais funkcijas, aptarnaujamų teritorijų ir numerių, į kuriuos turi būti siunčiami skambučiai trumpaisiais numeriais 01, 02, 112, sąrašas 

Vidaus reikalų ministerija ragina gyventojus teikti siūlymus, kaip būtų galima gerinti bendruomenių, suburtų teritorijų saugumui užtikrinti ir saugiai kaimynystei įgyvendinti, veiklą.

„Norime išgirsti kuo daugiau nuomonių apie saugios kaimynystės projektą: kaip jis padeda gyventojams, kaip jį būtų galima tobulinti. Tikimės siūlymų, gal ir nusiskundimų, kas trukdo steigti saugios kaimynystės bendruomenes, kokios paramos ar pagalbos iš policijos ar kitų institucijų reikia. Juk ne kas kitas, o žmonės yra savo gyvenamosios teritorijos šeimininkai, jie žino problemas ir geriausius būdus joms spręsti“, – sako vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius.

VRM, įgyvendindama Vyriausybės 2012–2016 metų programą, planuoja sudaryti darbo grupę bendruomenių kūrimosi poreikių analizei atlikti. Ji išanalizuos Lietuvoje veikiančių saugios kaimynystės bei kitų saugumui užtikrinti skirtų bendruomenių veiklą – jų patirtį, finansavimo šaltinius, veiklos rezultatus – ir iki šių metų pabaigos pateiks išvadas dėl poreikių ir veiklos gerinimo galimybių. Prireikus bus parengti sprendimai dėl paramos mechanizmų kūrimo.

„Iš praktikos žinome, kad bendruomenės efektyviausiai veikia tuomet, kai iniciatyvos kyla iš jų narių. Jų matymas ir idėjos gali būti labai vertingos priimant sprendimus dėl bendruomenių veiklos gerinimo“, – sako A. Norkevičius.

Idėjas, pastabas, nusiskundimus, pasiūlymus dėl saugios kaimynystės ir kitų bendruomenių, skirtų teritorijų saugumui užtikrinti, veiklos tobulinimo gyventojai gali siųsti VRM elektroniniu paštu saugikaimynyste@vrm.lt iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Viceministras akcentuoja, jog pastaraisiais metais pastebimas didėjantis visuomenės aktyvumas viešojo saugumo ir nusikaltimų prevencijos srityse, auga gyventojų sąmoningumas ir organizuotumas.

Viena populiariausių ir sėkmingiausių nusikalstamumo prevencijos priemonių yra saugios kaimynystės programa. Policijos, savivaldybės ir vietos bendruomenės atstovai kartu ieško būdų nusikalstamumui savo gyvenamojoje teritorijoje mažinti, bendruomeninės dvasios ir gerų kaimyniškų santykių ugdymui. Šalia gyvenantys žmonės susiburia bendrai kovai su nusikaltimais ir viešosios tvarkos pažeidimais, siekia, kad jų aplinka taptų saugesnė.

Policijos departamento prie VRM duomenimis, 2014 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 1878 saugios kaimynystės grupės, jose dalyvavo apie 135 tūkst. Lietuvos gyventojų. Taip pat policijos prevenciniame darbe dalyvavo 86 bendruomenių asociacijos. Aktyviausi – didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai.

Planuojamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių aprašymai, informacija apie numatomas remti veiklas, galimus pareiškėjus, partnerius, projektų atrankas ir kontaktinius asmenis  

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
įgyvendinimo priemonių aprašymo projektų sąrašas

 1. uždavinys „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“ 
  1. Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas (priemonė patvirtinta)
  2. Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas (priemonės aprašymo projektas).
 2. uždavinys „Padidinti  viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“ 
  1. Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas (priemonės aprašymo projektas).
 3. uždavinys „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“ 
  1. Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo gerinimui (priemonės aprašymo projektas).
  2. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose (priemonės aprašymo projektas).
  3. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse (priemonės aprašymo projektas). 
 4. uždavinys „Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“ 
  1. Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas (priemonės aprašymo projektas).
 5. uždavinys „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimą valstybinėje tarnyboje“  
  1. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu (priemonės aprašymo projektas).
  2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas (priemonės aprašymo projektas).

Visuomenės pasitikėjimas Lietuvos teisėsaugos institucijomis 2015 metais pasiekė rekordines aukštumas. Teisėsauga pasikeitė neatpažįstamai: išaugo moderni vadovų karta, diegiami šiuolaikiniai vadybos stiliai, atsirado erdvė iniciatyvai, kūrybai ir saviraiškai, iš naujo atgimė profesijos prestižas.

Pareigūnai jau nebėra tik vykdytojai. Jie patys ėmėsi atsakomybės: bendradarbiauti, kurti, kelti kompetenciją, ugdyti pagarbą darbuotojams ir visuomenei, diegti atsakomybę, nepakantumą korupcijai ir kitiems nusižengimams. Patys kuria sistemą, kurioje būtų gera dirbti – ir kurią gerbtų bei pasitikėtų visuomenė.

Tačiau to negana. Tolesnei raidai reikalingi pokyčiai išorėje. Būtina atnaujinti įstatymus, kurie seniai nebeatitinka dabarties realijų. Svarbu teisingai atlyginti pareigūnams už darbą, juos motyvuoti, jiems padėti ištikus nelaimei, tolygiai paskirstyti darbo krūvius, nustatyti tvirtesnes socialines garantijas, užtikrinti skaidrų priėmimą į tarnybą bei sudaryti palankias sąlygas karjerai ir kvalifikacijos kėlimui.

Naujasis Vidaus tarnybos statutas ir kiti teisės aktai atvers teisėsaugai kelią modernizuotis, sustiprėti, motyvuoti pareigūnus, o kartu – geriau bei efektyviau apsaugoti visuomenę.

Kelias į pokyčius. Kokių pokyčių reikia, kad būtume saugesni

Lankstinukas: atsisiųsti: I dalis (28.0 Mb), II dalis (38.9 Mb)

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23