Statistiniai duomenys apie vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių statutinių valstybės tarnautojų (pareigūnų) pareigybes

Pagal šį rodiklį pateikti suvestiniai duomenys iliustruoja bendro vidaus reikalų statutinėse įstaigose patvirtintų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus ir užimtų pareigybių skaičiaus pokyčius.

Lietuvoje yra decentralizuota personalo valdymo sistema, todėl įstaigų vadovams yra numatyta atsakomybė už jų vadovaujamoms institucijoms ar įstaigoms (toliau – įstaigos) keliamų uždavinių įgyvendinimą ir tai suponuoja atitinkamų įstaigų vadovų teisę savarankiškai valdyti įstaigos žmogiškuosius išteklius.

Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių įstaigose prie ministerijų ir ministrų valdymo sritims priskirtose valstybės įstaigose tvirtina Vyriausybė.

Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir sąrašus valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvirtina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai, todėl įstaigos vadovas turi teisę savarankiškai nustatyti, kiek įstaigoje bus statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų, o kiek darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių ir patvirtinti jų sąrašą (-us), neviršijant įstaigai nustatyto bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus, kurį tvirtina Vyriausybė. Pažymėtina, jog įstaigos vadovas turi teisę patvirtinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, kurio pareigybių skaičius būtų mažesnis nei nustatytas įstaigai bendras didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Sumažinus įstaigai bendrą didžiausią leistiną pareigybių skaičių, atitinkamai, jei įstaigoje buvo patvirtinta tiek pareigybių, koks šis skaičius, įstaigos vadovas turi atlikti vidinius struktūrinius pakeitimus ir patvirtinti pareigybių sąrašą su mažesniu pareigybių skaičiumi. O padidinus įstaigai bendrą didžiausią leistiną pareigybių skaičių, įstaigos vadovas turi teisę patvirtinti pareigybių sąrašą su atitinkamai didesniu pareigybių skaičiumi. Taip pat įstaigos vadovas dėl vidinių struktūrinių pakeitimų gali nuolatos keisti patvirtintą pareigybių sąrašą, jame didinant arba mažinant pareigybių skaičių.

Kadangi įstaigose vyksta nuolatinė žmogiškųjų išteklių kaita, tam tikru laikotarpiu kai kurios pareigybės gali būti neužimtos. Dėl šios priežasties patvirtintų pareigybių gali būti daugiau nei užimtų pareigybių, o mažinant ar didinant įstaigoje patvirtintų pareigybių skaičių, nebūtinai tolygiai mažės ar didės užimtų pareigybių skaičius, nes padidinus patvirtintų pareigybių skaičių, atsiras daugiau laisvų pareigybių, o sumažinus patvirtintų pareigybių skaičių, nebūtinai bus atleisti darbuotojai, nes galima panaikinti laisvas pareigybes.

Bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus, patvirtintų įstaigose pareigybių skaičiaus ir užimtų pareigybių skaičiaus pokyčiai atsispindi viešai skelbiamoje lentelėje ir jie tarpusavyje gali nesutapti dėl aukščiau nurodytų priežasčių, kadangi šie skaičiai ne visada tiesiogiai įtakoja vieni kitus.

Statistiniai duomenys apie vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių statutinių valstybės tarnautojų (pareigūnų) pareigybes

Į statutinių valstybės tarnautojų skaičių įskaičiuojami pareigūnai, kuriems yra suteiktos kasmetinės ar tikslinės atostogos, pasiųsti tarnauti į misijas, tačiau Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervo nariai neįskaičiuojami.

Realų valstybės tarnyboje dirbančių žmonių skaičių nurodo užimtų pareigybių skaičius.

2014 metai 2013 metai 2012 metai
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23