Vidaus tarnybos sistema

Vidaus tarnybos sistema – Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus reikalų statutinių įstaigų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų visuma bei ryšiai tarp jų.

Vidaus tarnyba – vidaus tarnybos sistemos pareigūno statuso įgijimo, pasikeitimo ir praradimo bei su vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusu susijusių teisinių santykių visuma.

Vidaus reikalų statutinė įstaiga – valstybės politiką visuomenės saugumo srityje įgyvendinantis Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities viešasis juridinis asmuo, kurio pareigūnų tarnyba organizuojama statutiniais pagrindais.

Vidaus tarnybos statuto 4 straipsnyje nustatyta, kad vidaus reikalų statutinės įstaigos yra:

 • Vidaus reikalų centrinės įstaigos:
  • Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
  • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
  • Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
  • Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • kitos vidaus reikalų įstaigos (vidaus reikalų centrinėms įstaigoms pavaldžios teritorinės, specializuotos ir kt. įstaigos);
 • vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos.
  Vidaus tarnybos sistemos pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas ir (ar) kuris turi viešojo administravimo įgaliojimus jam nepavaldiems asmenims.
  Vidaus tarnybos statuto 60 straipsnyje nustatyta, kad  Vidaus reikalų ministerijoje yra sudaromas Vidaus reikalų pareigūnų registras (toliau – registras). Šio registro pagrindu išduodami pareigūnų tarnybiniai pažymėjimai, teikiama informacija valdymui, analizei, statistinei vidaus tarnybos personalo apskaitai, pareigybių komplektavimui ir poreikio nustatymui.
  Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1426, nustatyta, kad vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Vidaus reikalų ministerija (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7130, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt), kuri yra ir registro duomenų valdytoja.
  Registro tvarkymo įstaigos yra Vidaus tarnybos statuto 4 straipsnyje nurodytos vidaus reikalų statutinės įstaigos ir Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Registre yra kaupiami šie duomenys:

 1. Vidaus reikalų įstaigų struktūrų duomenys:
  1. vidaus reikalų įstaigų duomenys:
   1. pavadinimas, buveinė (adresas);
   2. įregistravimo ir išregistravimo registre data;
   3. juridinio asmens kodas;
   4. duomenų registre pakeitimo data ir teisinis pagrindas;
  2. vidaus reikalų įstaigų struktūrinių padalinių duomenys:
   1. struktūrinio padalinio pavadinimas;
   2. registravimo ir išregistravimo registre data;
   3. duomenų registre pakeitimo data ir teisinis pagrindas.
  3. Vidaus reikalų įstaigos pareigūnų pareigybių duomenys:
   1. pavadinimas;
   2. įsteigimo ir panaikinimo data ir teisinis pagrindas;
   3. lygis ir kategorija;
   4. duomenų registre pakeitimo data ir teisinis pagrindas;
   5. pareigybių atitiktis pareigūnų laipsniams;
   6. duomenys apie pareigybių užimtumą.
 2. Duomenys apie pareigūną:
  1. asmens kodas;
  2. pavardė (pavardės), vardas (vardai);
  3. asmens nuotrauka;
  4. paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;
  5. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris;
  6. deklaruota gyvenamoji vieta;
  7. tarnybinio pažymėjimo numeris, išdavimo data ir galiojimo terminas, pakeitimo pagrindas;
  8. duomenys apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, baigimo metai, specialybė, kvalifikacija, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas);
  9. užsienio kalbos, kurias moka pareigūnas;
  10. specialus nekarinis laipsnis (suteikimo, pažeminimo, grąžinimo, netekimo data ir teisinis pagrindas);
  11. paskatinimai ir apdovanojimai, tarnybinės nuobaudos (rūšys, skyrimo ir panaikinimo teisinis pagrindas, data);
  12. duomenys apie įvadinį mokymąsi, kvalifikacijos tobulinimą, stažuotę (įstaigos pavadinimas, išklausytų kursų pavadinimas, trukmė, gauto dokumento pavadinimas, numeris, data);
  13. duomenys apie pareigūno karjerą (paskyrimo ir (ar) perkėlimo į pareigas, nušalinimo nuo pareigų ir grąžinimo į pareigas data, teisinis pagrindas), atleidimą iš tarnybos (data, teisinis pagrindas);
  14. duomenys apie pareigūno atestavimą (data, rezultatai);
  15. duomenys apie kvalifikacinės kategorijos suteikimą (patvirtinimą), pažeminimą ar panaikinimą (data, teisinis pagrindas);
  16. duomenys apie teismo atimtą pareigūno teisę dirbti tam tikrą darbą (teisinis pagrindas, nuosprendžio rezoliucinė dalis);
  17. duomenys apie buvimą Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezerve (data, teisinis pagrindas, einamosios pareigos, buvimo rezerve terminas);
  18. duomenys apie privalomosios pradinės karo ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimą, karinį mokymą, atsargos karinį laipsnį, karinę kvalifikaciją;
  19. duomenys apie tarnybos laiko pratęsimą;
  20. tarnybos bylos archyvinis numeris, bylos saugojimo vieta;
  21. duomenų apie pareigūną pakeitimo registre data ir teisinis pagrindas;
  22. pareigūno įregistravimo registre ir išregistravimo iš jo datos.

Registro objektų registravimo dokumentai yra:

 • vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo įsakymai, Respublikos Prezidento dekretai, Ministro Pirmininko potvarkiai ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų teisės aktai;
 • vidaus reikalų įstaigoje saugoma pareigūno tarnybos byla.

Registrui duomenis teikia Vidaus reikalų ministerija ir vidaus reikalų įstaigos.

Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų įstaigoms registro duomenys teikiami neatlygintinai, nesudarant registro duomenų teikimo sutarčių.

Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga teikia registro duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose nustatomos registro duomenų gavėjų teisės, atsakomybė, registro duomenų naudojimo tikslas, pateikimo tvarka, forma ir kitos sąlygos, arba pagal registro duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose nurodomas duomenų naudojimo tikslas. Registre saugomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti šiuos duomenis ir pateikusiems motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas ir pasižadėjimas jų neatskleisti tretiesiems asmenims.

Fiziniams asmenims, kurių duomenys saugomi registre, registrą tvarkančios įstaigos teikia jų duomenis pagal pateiktą rašytinį prašymą, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę. Fizinis asmuo, susipažinęs su registre saugomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys. Registrą tvarkanti įstaiga, gavusi tokį prašymą ir patikrinusi jo pagrįstumą, privalo ištaisyti duomenis per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir raštu informuoti apie tai asmenį. Registro tvarkymo įstaiga, prašymą pakeisti duomenis atmetusi kaip nepagrįstą, privalo apie tai informuoti asmenį per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo tapatybę patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis. Fizinis asmuo, susipažinęs su registre saugomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys. Registrą tvarkanti įstaiga, gavusi tokį prašymą ir patikrinusi jo pagrįstumą, privalo ištaisyti duomenis per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir raštu informuoti apie tai asmenį. Registro tvarkymo įstaiga, prašymą pakeisti duomenis atmetusi kaip nepagrįstą, privalo apie tai informuoti asmenį per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų 32 punkte nustatyta, kad statistiniai registro duomenys apie vidaus reikalų įstaigose tarnaujančių pareigūnų skaičių, jų turimus pareigūnų laipsnius, išsilavinimą, pasiskirstymą pagal lytį, amžiaus grupes viešai skelbiami Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Vadovaujantis Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų 23 punktu, nustačiusi, kad registruoti pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingi duomenys, registro tvarkymo įstaiga (registro tvarkymo įstaigos yra Vidaus reikalų ministerija, vidaus reikalų statutinės įstaigos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos) privalo nedelsdama juos ištaisyti ir informuoti apie tai registro duomenų naudotojus. Registro tvarkymo įstaigų registro tvarkytojai bet kada gali patikslinti (ištaisyti, atnaujinti arba papildyti) ne tik aktualius, bet ir anksčiau įrašytus registro duomenis. Todėl skirtingomis dienomis skaičiuojant tą patį rodiklį pagal tam tikrą datą, skaičiai gali skirtis tik dėl paties registro tvarkytojo veiksmų tikslinant registro duomenis.

Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija įgyvendina projektą, finansuojamą pagal Lietuvos 2007–2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-01-V priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23