Vidaus reikalų sistema

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą šiose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse:

 • viešasis saugumas (viešoji tvarka, vidaus tarnyba, priešgaisrinė bei civilinė sauga ir gelbėjimo darbai, valstybės sienos apsauga, migracija (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvarta, saugomų objektų ir saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsauga, rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių nacionaliniam saugumui nustatymas ir vertinimo organizavimas ir koordinavimas);
 • viešasis administravimas;
 • vietos savivalda;
 • regionų plėtra;
 • valstybės tarnyba;
 • informacinių technologijų sauga;
 • kūno kultūra ir sportas.

Vidaus reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos ir šių įstaigų interneto tinklalapiuose.

Misija – tarnauti visuomenei garantuojant jos saugumą, veiksmingą ir profesionalų, saugiomis informacinėmis technologijomis pagrįstą viešąjį valdymą, sudarant sąlygas tolygiai, darniai regionų plėtrai ir plėtojant kūno kultūrą ir sportą.

Strateginiai tikslai

 • Įgyvendinti viešojo saugumo politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni.
 • Sudaryti sąlygas efektyviam ir lanksčiam viešajam valdymui, vietos savivaldos plėtrai, veiksmingai valstybės tarnybai, saugių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimui viešajame valdyme.
 • Sudaryti sąlygas tolygiai ir darniai regionų plėtrai.
 • Ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, profesionaliai rengti talentingus sportininkus atstovauti šaliai  svarbiausiuose tarptautiniuose sporto renginiuose.

Valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendina:

 • Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Regionų plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Asmens duomenų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • Valstybės tarnybos departamentas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23