Statistiniai duomenys apie vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančius statutinius valstybės tarnautojus (pareigūnus) (atnaujinama kas pusmetį)

Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų pagrindu pateikti suvestiniai duomenys iliustruoja bendrą vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą turinčių asmenų skaičių, jų turimus pareigūnų laipsnius, išsilavinimą, pasiskirstymą pagal lytį ir amžiaus grupes.

Duomenys apie vidaus tarnybos sistemos pareigūnus Vidaus reikalų pareigūnų registre tvarkomi nuo 2007 m. birželio 27 d. Vidaus reikalų pareigūnų registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Vidaus tarnybos statute (Žin., 2003, Nr. 42-1927) ir registro nuostatuose nurodytus duomenis vidaus reikalų statutinėms įstaigoms, valstybės registrams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Registro objektai – vidaus reikalų įstaigų struktūros, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybės, išskyrus įslaptintas, vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, išskyrus įslaptintus.

Pareigūnų laipsniai

Pareigūnų tarpusavio tarnybos santykiams reguliuoti, jų tarnybos patirčiai, įgaliojimams, vidaus tarnybos stažui, kvalifikacijai žymėti nustatomi specialūs pareigūnų nekariniai laipsniai (toliau – laipsniai).

Laipsnius turi pareigūnai, einantys statutines pareigas vidaus reikalų įstaigose, taip pat pareigūnai, įtraukti į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą.

Laipsniai skirstomi į vidaus tarnybos ir policijos laipsnius.

Vidaus tarnybos laipsniai suteikiami Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Vadovybės apsaugos departamento, Viešojo saugumo tarnybos bei jiems pavaldžių įstaigų, padalinių ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų pareigūnams.

Vidaus tarnybos laipsniai yra:

 1. pirminės grandies pareigūnų;
 2. vidurinės grandies pareigūnų;
 3. aukštesniosios grandies pareigūnų;
 4. aukščiausiosios grandies pareigūnų. 

Pirminės grandies pareigūnų vidaus tarnybos laipsniai yra:

 1. vidaus tarnybos grandinis;
 2. vidaus tarnybos jaunesnysis puskarininkis;
 3. vidaus tarnybos puskarininkis;
 4.  vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis. 

Vidurinės grandies pareigūnų vidaus tarnybos laipsniai yra:

 1. vidaus tarnybos leitenantas;
 2. vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas;
 3. vidaus tarnybos kapitonas. 

Aukštesniosios grandies pareigūnų vidaus tarnybos laipsniai yra:

 1. vidaus tarnybos majoras;
 2. vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas;
 3. vidaus tarnybos pulkininkas. 

Aukščiausiosios grandies pareigūnų vidaus tarnybos laipsnis yra vidaus tarnybos generolas.

Policijos laipsniai suteikiami policijos pareigūnams.

 Policijos laipsniai yra:

 1. pirminės grandies pareigūnų;
 2. vidurinės grandies pareigūnų;
 3. aukštesniosios grandies pareigūnų;
 4. aukščiausiosios grandies pareigūnų.

Pirminės grandies pareigūnų policijos laipsniai yra:

 1. jaunesnysis policininkas;
 2. policininkas;
 3. vyresnysis policininkas;
 4. viršila.

Vidurinės grandies pareigūnų policijos laipsniai yra:

 1. inspektorius;
 2. vyresnysis inspektorius;
 3. komisaras inspektorius.

 Aukštesniosios grandies pareigūnų policijos laipsniai yra:

 1. komisaras;
 2. vyresnysis komisaras;
 3. vyriausiasis komisaras.

Aukščiausiosios grandies pareigūnų policijos laipsnis yra generalinis komisaras.

Į statutinių valstybės tarnautojų skaičių įskaičiuojami pareigūnai, kuriems yra suteiktos kasmetinės ar tikslinės atostogos, pasiųsti tarnauti į misijas, tačiau Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervo nariai neįskaičiuojami.

Statistiniai vidaus reikalų pareigūnų registro duomenys apie vidaus tarnybos sistemos pareigūnus:

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23