IV. Vidaus reikalų ministerijos veiklos organizavimas

 1. Vidaus reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginiai ir ministerijos metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje. Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio ir ministerijos metinio veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.
 2. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuoja Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2004 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1V-8 (Žin., 2004, Nr. 12-348; 2009, Nr. 62-2509), Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-328 (Žin., 2006, Nr. 90-3533), vidaus reikalų ministro tvirtinami ministerijos administracijos padalinių nuostatai ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymai.
 3. Vidaus reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.
 4. Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas ir kiti įstatymai. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.
 5. Ministras:
  1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos ir kasmetinių Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;
  2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
  3. teikia Vyriausybei jos darbo reglamento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  4. užtikrina Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;
  5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitais ministrais;
  6. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą, taip pat tvirtina ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginius veiklos planus, ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;
  7. Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
  8. teikia Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus; Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;
  9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vidaus reikalų ministerijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;
  10. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
  11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;
  12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir įstatymai nenustato kitaip;
  13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;
  14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;
  15. siūlo Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria jiems pašalpas; teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, ir jų skatinimo;
  16. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;
  17. tvirtina strategines policijos veiklos programas ir kontroliuoja jų vykdymą;
  18. policijos generalinio komisaro teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų generalinio komisaro pavaduotojus;
  19. rekomenduoja policijos generaliniam komisarui panaikinti jo ar jam pavaldžių įstaigų priimtus teisės aktus, jeigu šie, ministro nuomone, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems teisės aktams;
  20. formuoja pagrindines Vyriausybės programos įgyvendinimo kryptis valstybės sienos apsaugos politikos srityje ir kontroliuoja jų vykdymą;
  21. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) vadą; Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado teikimu skiria į pareigas jo pavaduotojus;
  22. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba) vadą; Viešojo saugumo tarnybos vado teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Viešojo saugumo tarnybos vado pavaduotojus;
  23. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje ir Europos Sąjungos Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje;
  24. įgyvendina vidaus tarnybos valdymą;
  25. atlieka kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.
 6. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau negu 4 viceministrai.
 7. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:
  1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;
  2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;
  3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;
  4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;
  5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas. Jeigu viceministro laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).
 8. Vidaus reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.
 9. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:
  1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;
  2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;
  3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;
  4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;
  5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;
  6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;
  7. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.
 10. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.
 11. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.
 12. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.
 13. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-21