III. Vidaus reikalų ministerijos teisės

 1. Vidaus reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
  1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
  2. pagal kompetenciją tikrinti, kaip asmenys laikosi įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus, taip pat vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, duoti privalomus vykdyti nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;
  3. gauti vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;
  4. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektams rengti;
  5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.
 2. Vidaus reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-21