II. Vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslai ir funkcijos

 1. Svarbiausieji Vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslai yra:
  1. formuoti valstybės politiką viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  2. formuoti valstybės politiką viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  3. formuoti valstybės politiką vietos savivaldos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  4. formuoti valstybės politiką regionų plėtros srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  5. formuoti valstybės politiką valstybės tarnybos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  6. formuoti valstybės politiką elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  7. formuoti valstybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
 2. Ministerija, siekdama 8.1 punkte nurodyto veiklos tikslo:
  1. rengia viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos), asmens dokumentų išrašymo sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) srityse ministerijai pavaldžiose įstaigose;
  3. analizuoja viešojo saugumo būklę šalyje, teikia Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus;
  4. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą ir užtikrina priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  5. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Šengeno priemonę ir Specialiąją Kaliningrado tranzito programą;
  6. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Išorės sienų fondo 2007–2013 m. ir Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą daugiametes ir metines programas;
  7. užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą vizų srityje;
  8. prižiūri, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens dokumentų išrašymo srityje;
  9. valdo registrus ir valstybės informacines sistemas viešojo saugumo srityje, užtikrina jų funkcinį suderinamumą ir sąveikumą su informacinėmis sistemomis, tvarkomomis Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybėse;
  10. pagal kompetenciją užtikrina ir kontroliuoja valstybės politikos įgyvendinimą saugomų objektų apsaugos srityje.
 3. Ministerija, siekdama 8.2 punkte nurodyto veiklos tikslo:
  1. rengia viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) sričių valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;
  3. koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo asmenims administravimo politikos įgyvendinimą;
  4. pagal kompetenciją planuoja ar dalyvauja planuojant informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) srityje projektus, užtikrina šių projektų tarpusavio suderinamumą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
  5. koordinuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų dalyvavimą Europos viešojo administravimo institucijų, įskaitant vietos ir regionų viešojo administravimo institucijas ir Europos Sąjungos institucijas ir organus, sąveikumo sprendimų programoje (ISA programoje);
  6. koordinuoja Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros procesą.
 4. Ministerija, siekdama 8.3 punkte nurodyto veiklos tikslo, rengia vietos savivaldos srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus.
 5. Ministerija, siekdama 8.4 punkte nurodyto veiklos tikslo:
  1. rengia regionų plėtros srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama regionų plėtros srities valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;
  3. koordinuoja nacionalinę regioninę politiką;
  4. atlieka Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA kaimynystės programos tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;
  5. koordinuoja 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų programų – Gebėjimų stiprinimo ir institucinio valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimo programos ir Šengeno bendradarbiavimo ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, ir klajojančiomis nusikalstamomis grupuotėmis programos – rengimą bei įgyvendinimą ir atlieka šių programų operatorės funkcijas;
  6. koordinuoja 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;
  7. koordinuoja 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;
  8. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir naudojimą;
  9. išduoda arba atsisako išduoti leidimą Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių veikloje, kontroliuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų šių grupių atitiktį 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 1 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, prižiūri ne Lietuvos Respublikoje įsteigtų šių grupių veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  10. teikia valstybės institucijoms ir savivaldybėms pasiūlymus dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos ir probleminių teritorijų plėtros programų įgyvendinimo;
  11. organizuoja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, teikia valstybės institucijoms, savivaldybėms ir visuomenei informaciją apie regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos ir probleminių teritorijų plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą.
 6. Ministerija, siekdama 8.5 punkte nurodyto veiklos tikslo:
  1. rengia valstybės tarnybos srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  2. atlieka valstybės tarnybos bendrąjį valdymą.
 7. Ministerija, siekdama 8.6 punkte nurodyto veiklos tikslo:
  1. elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) srities valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;
  3. organizuoja Saugumo priežiūros tarnybos funkcijų atlikimą;
  4. koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) projektus;
  5. prižiūri, kaip įgyvendinama asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje srities valstybės politika;
  6. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus įgyvendinant elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) valstybės institucijose ir įstaigose politiką ir atlieka saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;
  7. koordinuoja Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programos įgyvendinimą;
  8. organizuoja informacinių technologijų priemonių valdymo ir saugos vertinimą;
  9. renka ir analizuoja informaciją apie institucijų ir įstaigų valdomą elektroninės informacijos saugą (kibernetinio saugumo) ir tam naudojamas lėšas, teikia Vyriausybei ir institucijoms pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir lėšų šios informacijos saugai poreikio ir veiksmingesnio jų naudojimo;
  10. rengia elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimus, saugos dokumentų turinio gaires;
  11. konsultuoja valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojus, valstybės informacinių sistemų ir registrų tvarkytojus, kitas institucijas elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) klausimais;
  12. nustato elektroninės informacijos svarbos įvertinimo, valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose apdorojamos informacijos svarbą kriterijus ir jų priskyrimo atitinkamai kategorijai tvarką.
 8. Ministerija, siekdama 8.7 punkte nurodyto veiklos tikslo:
  1. rengia kūno kultūros ir sporto srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika kūno kultūros ir sporto srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose.
 9. Vidaus reikalų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:
  1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
  2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
  3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
  4. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų atliekamos ministerijai priskirtos Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo koordinavimo ir planavimo institucijos funkcijos;
  5. atlieka Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;
  6. įgyvendindama nacionalinę regioninę politiką apskrityse:
   1. ministro nustatyta tvarka rengia regiono plėtros plano projektą ir teikia jį regiono plėtros tarybai svarstyti ir tvirtinti arba paveda tai atlikti ministerijos įgaliotai institucijai;
   2. rengia regiono plėtros tarybai pasiūlymus dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo, regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos, probleminių teritorijų išskyrimo ir jose įgyvendinamiems projektams teiktinos valstybės pagalbos kriterijų arba paveda tai atlikti ministerijos įgaliotai institucijai;
   3. dalyvauja vykdant probleminės teritorijos plėtros programas arba paveda tai atlikti ministerijos įgaliotai institucijai;
   4. apibendrinusi savivaldybių pasiūlymus dėl regionines ir vietines iniciatyvas atitinkančių regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikia šiuos projektus svarstyti regiono plėtros tarybai arba paveda tai atlikti ministerijos įgaliotai institucijai;
   5. koordinuoja savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių veiklą jiems vykdant priimtus sprendimus, susijusius su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu tame regione, arba paveda tai atlikti ministerijos įgaliotai institucijai;
   6. atlieka regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, kaupia regiono plėtros tarybos priimtus dokumentus ir jos sudarytų darbo grupių išvadas arba paveda tai atlikti ministerijos įgaliotai institucijai;
   7. nustatytąja tvarka teikia valstybės institucijoms, savivaldybėms ir visuomenei informaciją apie regiono plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą arba paveda tai atlikti ministerijos įgaliotai institucijai;
   8. pagal kompetenciją dalyvauja tvarkant Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas ir pavadinimus;
  7. organizuoja tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, sudaromų pagal jos kompetenciją su atitinkamomis užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis, projektų rengimą, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą;
  8. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, kitomis institucijomis;
  9. kontroliuoja pavaldžių institucijų ir įstaigų veiklą, atlieka jų valdymo priežiūrą;
  10. pagal kompetenciją atstovauja valstybei bylose dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims;
  11. atlieka ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės informacinių sistemų, registrų, elektroninių tinklų valdytojo funkcijas;
  12. dalyvauja formuojant personalo valdymo viešajame sektoriuje strategines kryptis;
  13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, kitus tarptautinius renginius viešojo saugumo, viešojo administravimo tobulinimo, vietos savivaldos, regioninės plėtros ir kitais su Vidaus reikalų ministerijos veikla susijusiais klausimais;
  14. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  15. įgyvendina vidaus tarnybos valdymą, skiria ir moka pareigūnų ir karių valstybinę pensiją vidaus reikalų įstaigų pareigūnams ir kariams, išėjusiems iš tarnybos;
  16. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą;
  17. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-21