• Authorities
  Phone
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Saulius Skvernelis
  Ieva Gervinskaitė
  Elvinas Jankevičius
  Silvija Kaulakytė
  Julius Morkūnas
  Artūras Norkevičius
  Danutė Gudaitienė
  Algirdas Stončaitis
  Tomas Beržinskas
  Vytautas Bakas
  Giedrius Cininas
  Aušra Kažukauskaitė
 • Advisers of the Ministry
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Povilas Malakauskas
  Dainius Žilinskas
 • Special attaché
  Phone , Email
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Gintarė Geimanaitė
  Agnė Urbonaitė
 • Administrative department
  Phone
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Alvydas Genys
  Elena Pašienė
  Kristina Kvedarienė
  • Ministry Reception Room
   Phone
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Ingrida Jeruslanovienė
   Eglė Likienė
   Olga Mankuvienė
   Ieva Gervinskaitė
   Danutė Gudaitienė
   Silvija Kaulakytė
   Eglė Klibavičienė
   Linas Kulikauskas
   Erika Morkūnaitė
   Dovilė Tamošiūnaitė
   Alevtina Kolomina
   Olga Lisovskaja
   Vanda Turauskienė
   Valentina Keršienė

   I. Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius (toliau – Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius) yra departamento administracijos padalinys. 
   2. Savo veikloje Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
   3. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius turi savo antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

    

   II. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   1. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus uždaviniai:
    1.  organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse;
    2. organizuoti asmenų priėmimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas vidaus reikalų ministrą, vidaus reikalų viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė) bei ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos vadovus ir ministerijos, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų veiklą;
    3. organizuoti ministerijos specialiosios literatūros, susijusios su ministerijos veikla, fondo sudarymą;
    4. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą ir dokumentų rengimą.
   2.  Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius:
    1. įgyvendindamas 4.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. užtikrina dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
     2.  rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, departamento direktoriui ir jo pavaduotojui (toliau – departamento vadovybė) teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus;
     3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
     4.  ministerijos ir departamento vadovybės pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos ir departamento vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
     5. pagal kompetenciją pateikia ministerijai ir ministerijos vadovybei adresuotus gautus dokumentus ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms;
     6. registruoja, sistemina ir tvarko Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius, vykdydamas ministerijos ir departamento vadovybės rezoliucijas, padaugina ir išdalija juos ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms;
     7. registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, pagal ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pateiktą ir jų vadovų pasirašytą paskirstymo (išsiuntimo) rodyklę padaugina vidaus reikalų ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius ir jų patvirtintas kopijas pateikia ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – kitos institucijos), prireikus daro jų išrašus ar nuorašus;
     8. registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui ir Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus;
     9. registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui ar Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui adresuotus asmenų prašymus, skundus, pranešimus; 
     10. informuoja ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo terminus;
     11. priima dokumentus, asmenų prašymus, skundus, pranešimus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos, išskyrus įstaigas prie ministerijos, kurios turi priimamuosius, ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms, tiesiogiai adresuotus dokumentus perduoda ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms;
     12. išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą iš ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;
     13. daugina ministerijos vadovybės, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, dokumentus ir vykdo jų kopijų apskaitą, laminuoja ir brošiūruoja dokumentus bei tvarko šių darbų apskaitą;
     14. tvarko ministerijos, ministerijos vadovybės, departamento gautų, siunčiamų dokumentų, teisės aktų ir asmenų prašymų, skundų ir pranešimų kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, pagal kompetenciją vykdo šios sistemos administravimą;
     15. rengia ministerijos ar departamento vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei apibendrintą informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklą, susijusią su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
     16. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentų ir asmenų prašymų, skundų ir pranešimų tvarkymą;
     17. tikrina ir derina ministerijos, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, rengiamų dokumentų, jų formų, dokumentų registrų, spaudų, antspaudų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams;
     18. rengia ir derina ministerijos dokumentacijos planus, ministerijos dokumentacijos planų papildymų sąrašus, ministerijos dokumentų registrų sąrašus, dokumentacijos planų suvestines, teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie rengia dokumentacijos planus;
    2. įgyvendindamas 4.2 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą telefonu, prašymų, skundų ir pranešimų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka; planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę bei ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
     2. planuoja, koordinuoja ministerijos, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų darbą; 
     3. rengia teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarką, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, departamento vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarka, projektus;
     4. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    3. įgyvendindamas 4.3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. tvarko teisės aktų nustatyta tvarka ministerijos specialiosios literatūros, susijusios su ministerijos veikla, fondą, įsigyja naujus leidinius ministerijos veiklos klausimais, teikia tarpbibliotekinio abonemento paslaugas;
     2. kaupia ir sistemina leidinius, turinčius išliekamosios vertės, ir ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, sudaro galimybę jais naudotis;
     3. tvarko ministerijos specialiosios literatūros fondo automatizuotą bibliotekinę informacinę sistemą MOBIS, vykdo šios sistemos administravimą;
    4. įgyvendindamas 4.4 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
     1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ar vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriuose nėra kalbos tvarkytojo, rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
     2. organizuoja ministerijos Terminijos komisijos veiklą; 
    5. taip pat atlieka šias funkcijas:
     1. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, atstovauja skyriui, esant būtinumui, ir departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse bei kitose institucijose;
     2. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl dokumentų ir asmenų prašymų, skundų, pranešimų tvarkymo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
     3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.

   III. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus teisės

   1. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius turi teisę:
    1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių reikiamus dokumentus ir informaciją, reikalingus Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
    2. tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai, ministerijos kanclerio potvarkiai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą ministerijos veiklos klausimais, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
    3. ministerijos ar departamento vadovybės pavedimu atlikti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo ar pažeidimų; 
    4. teikti ministerijos ir departamento vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo, dėl tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo už dokumentų valdymo reikalavimų pažeidimus pradėjimo; 
    5. pagal kompetenciją ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms paskirstyti ir pateikti dokumentus bei asmenų prašymus, skundus, pranešimus;
    6. spręsdamas Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus kompetencijos klausimus departamento vadovybės prašymu pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
    7. grąžinti ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimus;
    8. priimti sprendimą dėl asmenų užrašymo į priėmimą pas ministerijos vadovybę arba nukreipti į atitinkamus ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančias įstaigas, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmones;
    9. su ministerijos vadovybe, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių vadovais derinti asmenų priėmimo klausimus;
    10. pagal kompetenciją departamento direktoriui teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo, Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus veiklos organizavimo.
   2. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus veiklos organizavimas

   1. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba, jo pavedimu, ministerijos kancleris.
   2. Vedėjas:
    1. atsako už tai, kad Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
    2. organizuoja Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
    3. departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus veiklą;
    4. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, pašalpų jiems skyrimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriuje konkursų komisijų darbe;
    5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002,   Nr. 45-1708) nustatyta tvarka vertina Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
    6. atstovauja Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
    7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus.
   3. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

  • Confidentiality Division
   Phone
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Laimutė Paulauskienė
   Rūta Norkienė
   Vaida Kundelienė
   Birutė Juodienė
  • Planning and Organization Division
   Phone
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Sigitas Bargaila
   Darius Andriūnas
   Rasa Dikienė
   Rasa Būdienė
  • Archives Division
   Phone
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Arvydas Kalpokas
   Laima Vaišnoraitė
   Laima Ambrazevičienė
 • Economics and finance department
  Phone
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Ilona Pileckienė
  Janina Seilienė
  Bronislavas Deveikis
  Aksavera Vaicekauskaitė
  • Accountancy Division
   Phone , Email
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Danė Vyšniauskienė
   Laura Ragelytė
   Alina Ivanova
   Natalija Baidak
   Galina Naimovič
Last updated: 23-07-2015